مدغاسکر– کمک صحی برای مجادله علیه مرض طاعون (۱۸ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۲۶ میزان ۱۳۹۶)

مرکز بحران و حمایه وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، در اثر تقاضای مقامات کشور مدغاسکر و به تعقیب شیوع مرض ساری و واگیر طاعون، گسیل امداد بشردوستانه (در قالب بسته های وسایل طبی ویژه)، آنهم در تماس و ارتباط با آژانس ملی صحت عامه و یک مأموریت متخصصین طبی را به مدغاسکر هماهنگی نمود.

JPEG

این مأموریت که طی مدت سه ماه بسر می رسد، متشکل از طبیبان و پرستاران متخصص است. مأموریت مذکور در امور هماهنگی طبی ای که از سوی مقامات کشور مدغاسکر جهت جلوگیری از شیوع مرض ساری مهیب و همه گیر طاعون اجرا می گردد، شرکت می ورزد.

JPEG

فرانسه دربذل سعی و تلاش همبستگی منطقوی ای که از سوی کُمیسیون بحرهند، جهت پشتیبانی از عملیات مجادله با مرض واگیر در جزیرهء مدغاسکر بخصوص بذریعهء ارسال وسایل و تجهیزات لازم و مناسب تطبیق می گردد، نیز سهیم است.

GIF

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/madagascar/evenements/article/madagascar-aide-sanitaire-contre-la-peste-18-10-17

تاریخ نشر 22/10/2017

قسمت بالایی صفحه