مدغاسکر – توفان "اِناوو" (۱۳ مارچ ۲۰۱۷ / ۲۳ حوت ۱۳۹۵)

فرانسه مراتب تسلیت خویش را به خانواده های تعداد کثیر قربانیان توفان حاره ای "اِناوو" که هفته گذشته جزیرهء مدغاسکر را درنوردید، ابراز می دارد.

JPEG

دهه ها هزار تن از منازل و مناطق شان بیجا شدند یا متضرر گردیدند. خسارات مادی وارده بخصوص در شمال جزیرهء مدغاسکر سنگین و هنگفت بوده و عواقب این توفان استوایی در بخش مصونیت غذایی خیلی نگران کننده است.

JPEG

فرانسه همبستگی خویش را با مردم مصیبت دیده و مقامات کشور مدغاسکر اعلام داشته و حاضر و آماده رساندن کمک مادی به آنها می باشد.

GIF

جهت معلومات بیشتر :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/madagascar/evenements/article/madagascar-cyclone-enawo-13-03-17

تاریخ نشر 14/03/2017

قسمت بالایی صفحه