محیط زیست – گنگره جهانی طبیعت (هاوایی، اول – ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۱۱ – ۲۰ سنبله ۱۳۹۵)

از تاریخ اول الی ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶ (از ۱۱ تا ۲۰ سنبله ۱۳۹۵)، گنگره چهارسالهء اتحاد بین المللی برای حفاظت از طبیعت (یو.ای.سی.ان.) در هاوایی (ایالات متحده امریکا) برگزار می شود.

اتحاد بین المللی برای حفاظت از طبیعت (یو.ای.سی.ان.) اعلان کرد که بیش از ربع انواع موجودات، از آنجمله %۴۲ ذوحیاتین، %۳۴ اشجار سوزنی، %۳۳ مرجان ها، %۳۱ شارک ها و سفره ماهی ها، %۲۶ پستانداران و %۱۳ پرندگان، تحت خطر و تهدید نابودی قرار دارند
.

JPEG

هزاران تن از دانشمندان، اهل علوم تحصیلات عالی، روئسای شرکت ها و مسئولین سیاسی از سراسر جهان، جهت حفظ طبیعت، آخرین ابزار و تدابیر ممکنه و موجوده را ارائه خواهند نمود. آنها با اعتقاد به اینکه خود طبیعت راه حل های کثیری را برای مقابله با تعاملات زیست محیطی و آب و هوا شناسی عمومی پیشکش می کند، درمورد چگونگی آشتی و توافق میان حفظ طبیعت و ترقی بشر بحث و گفتگو خواهند نمود. عملکردهای حاوی اهداف بُلند باید تا سال ۲۰۲۰ تطبیق گردد. بیش از ۱۵۰۰ رویداد دربارهء حفاظت از اقیانوس ها، مبارزه با قاچاق مخلوقات وحشی، تنوع زیست محیطی، کاهش تأثیرات بی نظمی اقلیم و یا انتقال بسوی انکشاف پایدار تنظیم خواهد گردید.

فرانسه با پادرمیانی وزارتخانه های امور خارجه و انکشاف بین المللی، محیط زیست و فرا ابحار و همچنان با آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) خود و اتحاد بین المللی برای حفاظت از طبیعت (یو.ای.سی.ان.)، با یک توافقنامهء مشارکت از سال ۲۰۰۵ بدینسو باهم پیوند دارد. مسئلهء تمویل مالی بدیع به تنوع زیست محیطی، مدیریت ساحات محفوظ، فرا ابحار اروپایی، جزایر و اقیانوس هاُ در قلب شراکت ۲۰۱۳ – ۲۰۱۶ قرار دارد.

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement-durable/actualites-et-evenements/2016/article/environnement-congres-mondial-de-la-nature-hawaii-01-10-09-16

تاریخ نشر 04/09/2016

قسمت بالایی صفحه