محیط زیست – ناکامی رویکارهای ایجاد جو و فضاهای بحری تحت حفاظت در ابحار جنوبی حین تدویر سی و هفتمین جلسهء کُمیسیون محافظت از نباتات و حیوانات وحشی بحری قطب جنوب (۶ نوامبر ۲۰۱۸ / ۱۵ عقرب ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه از اینکه سی و هفتمین جلسهء کُمیسیون محافظت از نباتات و حیوانات وحشی بحری قطب جنوب - (سی.سی.ای.ام.ال.ار.) که از تاریخ ۲۲ اکتوبر الی ۲ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (از ۳۰ میزان تا ۱۱ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی) در شهرهوبار دولت تَسمانی کشور فِدِرال استرالیا تدویر یافت، ولی منتج به ناکامی رویکارهای ایجاد جو و فضاهای بحری تحت حفاظت در ابحار جنوبی گردید، عمیقاً ابراز تأسف و تلهف می کند. هدف رویکارهای مذکور حفاظت از تنوع حیاتی و نظم های زیست محیطی و تقویهء انعطاف پذیری یا مقاومت نباتات و حیوانات وحشی بحری در مقابل تأثیرات گرامایش اقلیم است.

JPEG

رویکاری که از سوی جمهوری فرانسه، اتحادیهء اروپا و دولت شاهی مشروطه پارلمانی فِدِرال استرالیا در شرق قطب جنوب پشتیبانی شده، و در سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ هجری شمسی) مورد تأیید کُمیتهء علمی جلسهء کُمیسیون محافظت از نباتات و حیوانات وحشی بحری قطب جنوب - (سی.سی.ای.ام.ال.ار.) () قرار گرفت، مگر از آن زمان بدینسو بخاطر مخالفت فِدِراسیون روسیه و جمهوری خلق چین منظماً رد گردیده است. رویکار بحری موسوم به "وِدِل" که از حمایت اتحادیهء اروپا برخوردار بوده و در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) نیز امر تأیید کُمیتهء علمی جلسهء کُمیسیون محافظت از نباتات و حیوانات وحشی بحری قطب جنوب - (سی.سی.ای.ام.ال.ار.) را حصول کرد، سردچارعین سرنوشت شده است.

JPEG

گزارش تازهء گروه متخصصین بین الحکومتی درمورد تغییر و تحول اقلیم - (ژیئک) استعجالیت شرایط و اوضاع را در برابر بی نظمی ها و نابسامانی های اقلیمی تذکار داد. جمهوری فرانسه جد و جهد اش را در راستای وضع و تصویب یک شبکهء جو و فضاهای بحری تحت حفاظت در ابحار جنوبی که در تعمیل "اجندآی ۲۰۳۰ / ۱۴۰۹" (https://www.agenda-2030.fr/) بخصوص جهت رسیدن به هدف "انکشاف پایدار درمورد تحفظ و تفحص و بهره برداری دوامدار از اقیانوس ها، ابحار و منابع بحری" (https://www.agenda-2030.fr/odd/odd14-conserver-et-exploiter-de-maniere-durable-les-oceans-les-mers-et-les-ressources-marines) یک امر الزامی محسوب می گردد، پیگیری خواهد کرد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement-durable/actualites-et-evenements/2018/article/environnement-echec-des-projets-de-creation-d-aires-marines-protegees-dans-les

JPEG

درعرصه، تماشای مستند تاریخی تصویری ذیل نیز حائز اهمیت است : https://www.arte.tv/fr/videos/062225-000-A/une-aventure-polaire-jean-baptiste-charcot/

تاریخ نشر 14/11/2018

قسمت بالایی صفحه