محیط زیست – مرعی الاجرا قرار گرفتن میثاق میناماتا (۱۸ می ۲۰۱۷ / ۲۸ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه به تعقیب سپردن پنجاهمین سند و ابزار تصویب مورخ ۱۸ می (۲۸ ثور)، از مرعی الاجرا قرار گرفتن میثاق میناماتا درمورد سیمآب بتاریخ ۱۶ آگست ۲۰۱۷ (۲۶ اسد ۱۳۹۶)، استقبال می کند.

منظور از میثاق میناماتا، با اخذ تدابیری درقسمت تمام دوران بکار گیری از سیمآب و موجودیت آن (از زمان استحصال تا ذخیره)، محافظت صحت بشر و محیط زیست از پرتاب و پخش مواد خیلی زهری و مضر این عنصر کیمیایی است.

میثاق مذکور که نخستین توافقنامه بین المللی از ۱۲ سال بدینسو در بخش کیمیا و زباله ها است، یک پیشرفت چشمگیری در راستای مبارزه علیه آلودگی محسوب می گردد.

کشور فرانسه که در جمع نخستین امضأکنندگان این میثاق بود، دلایل و وسایل تصویب خویش را طی هفته های آینده ارائه نموده و در اولین کنفرانس اعضای میثاق که از تاریخ ۲۴ الی ۲۹ سپتامبر سال جاری (از ۳ الی ۸ میزان ۱۳۹۶) در شهر ژنیو دایر خواهد گردید، اشتراک می ورزد.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement-durable/actualites-et-evenements/2017/article/environnement-entree-en-vigueur-de-la-convention-de-minamata-18-05-17

تاریخ نشر 21/05/2017

قسمت بالایی صفحه