محیط زیست – قطب جنوب – ایجاد قلمرو بحری حفاظت شده (۳۱ اکتوبر ۲۰۱۶ / ۱۰ میزان ۱۳۹۵)

فرانسه از ایجاد قلمرو بحری حفاظت شده در بحیرهء رُوس استقبال می کند. این عمل مسئولانه یک پیشرفت انکارناپذیری در راستای محافظت از جانوران و گیاهان بحری قطب جنوب محسوب می گردد.

JPEG

فرانسه جهت درامان نگه داشتن اینگونه محیط زیست بی نظیر، طالب بوجود آوردن دیگر قلمروهای بحری حفاظت شده بوده و بطور خاص در همسویی و همکاری با اتحادیهء اروپا و استرالیا از ایجاد این چنین ساحهء تحت حفظ در شرق قطب جنوبی پشتیبانی می نماید.

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/antarctique/evenements/article/environnement-antarctique-creation-d-une-aire-marine-protegee-31-10-16

تاریخ نشر 01/11/2016

قسمت بالایی صفحه