محیط زیست – عقد پیمان مشارکت جدید با اتحادیه بین المللی برای حفظ طبیعت (۱۰ می ۲۰۱۷ / ۲۰ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه با اتحادیه بین المللی برای حفظ طبیعت که یکی از مهمترین و سابقه دارترین سازمان های زیست محیطی در جهان محسوب می گردد، یک توافقنامه جدید مشارکت را برای دورهء ۲۰۱۷ – ۲۰۲۰ میلادی / ۱۳۹۶ – ۱۳۹۹ هجری شمسی عقد نمود.

JPEG

این توافقنامه مشارکت بر مبارزه علیه تغییر اقلیم، حکومتداری و مدیریت تنوع زیست محیطی، مدیریت ابحار، جزایر و مناطق ساحلی و مسئولیت اجتماعی کمپنی های بازرگانی متمرکز است.

JPEG

کشور فرانسه که میزان پیش بینی شده تعهد اش در این توافقنامه جدید به مبلغ ۸،۸ میلیون یورو رقم خورده و علاوتاً پنج تن از متخصصین را در این عرصه نیز به خدمت می گمارد، در زمرهء تمویل کنندگان عمده سازمان جهانی مذکور شمرده شده و در صدر این ردیف جایگاه دارد.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2017-liees-au-dereglement-climatique/article/environnement-nouveau-partenariat-avec-l-union-internationale-pour-la

تاریخ نشر 14/05/2017

قسمت بالایی صفحه