محیط زیست – سیزدهمین کنفرانس اعضأی میثاق تنوع زیست محیطی (۴ دسامبر ۲۰۱۶ / ۱۴ قوس ۱۳۹۵)

سیزدهمین کنفرانس اعضأی میثاق مربوط به تنوع زیست محیطی از تاریخ ۴ الی ۱۷ دسامبر ۲۰۱۶ (از ۱۴ الی ۲۷ قوس ۱۳۹۵) در شهرک کانکون مکسیک برگزار می گردد.

JPEG

دستکم چهل پروندهء تصمیماتی که مشمول ادغام تنوع زیست محیطی در زراعت، سیاست جنگلداری، ماهی گیری و سیاحت، پیگیری روند توضیحات ماحول بحری حاوی اهمیت زیست محیطی و طبیعی، و نیاز به انکشاف طرق ارزیابی خطرات فرآورده های ترکیبی علوم طبیعی است، مطمح بحث قرار گرفته و تصویب خواهد شد.

همزمان با این نشست، اجلاس اعضأی دو پروتوکول میثاق که هر دوی آن قبلاً از سوی کشور فرانسه به تصویب رسیده است، دایر خواهد گردید، یعنی :

- پروتوکول ناگویا مربوط به دسترسی به منابع تکوینی یا جنِتیکی و شریک ساختن دست آوردها و مفادات از کاربرد آن،
- پروتوکل کارتاژِن به ارتباط امنیت محیط زیست.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement-durable/actualites-et-evenements/2016/article/environnement-treizieme-conference-des-parties-a-la-convention-sur-la-diversite

تاریخ نشر 06/12/2016

قسمت بالایی صفحه