محیط زیست – روز جهانی تنوع حیات (۲۲ می ۲۰۱۷ / اول جوزا ۱۳۹۶)

تجلیل از روز جهانی تنوع حیات فُرصتی است تا یادآور شویم که تهدیدات جدی متوجه حیات و محیط زیست است.

JPEG

روند کنونی انقراض و نابودی انواع موجودات زنده از صد تا هزار مرتبه بُلندتر از روند طبیعی تخمین شده است. %۶۰ ساختارهای طبیعی و زیست محیطی کره زمین یا تخریب گردیده یا بطور ناپایدار و گذرا مدیریت می گردد.

JPEG

فرانسه در مقابل چنین وضعی، تعهدات نیرومندی را بخصوص بذریعهء قانون اش مربوط به حاکمیت مجدد بر تنوع حیات، طبیعت و مناظر (آگست ۲۰۱۶ میلادی – اسد/سنبله ۱۳۹۵ هجری شمسی) سپرده است. درچوکات میثاق مرتبط به تنوع زیست شناسی سازمان ملل متحد، تعهدی در سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ هجری شمسی) بمنظور مضاعف جریان مالی برای تنوع حیات در کشورهای رو به انکشاف گرفته شد. کشور فرانسه به این تعهد با بخش کمک تنوع حیاتی به توسعه ای در حال رُشد قوی که منبعد به مبلغ ۲۸،۳۶۳ میلیون یورو بالغ می گردد، وفا نمود.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement-durable/actualites-et-evenements/2017/article/environnement-journee-mondiale-de-la-biodiversite-22-05-17

تاریخ نشر 23/05/2017

قسمت بالایی صفحه