محیط زیست – روز جهانی آب (22 مارچ 2017 / 2 حمل 1396)

فرانسه خودرا شریک مراسم گرامیداشت از روز جهانی آب می داند که امسال به آب های استفاده شده اختصاص یافته است.

JPEG

بیش از %80 آب های استفاده شده ناشی از فعالیت های انسانی، بدون عملیه تطهیر به دریاها یا به ابحار می ریزد.

2،4میلیارد انسان در جهان از تأسیسات صحی ابتدایی مانند تشناب ها محروم استند. هر روز 000 1 طفل در اثر امراضی که می توان با بهبود شرایط تطهیر، پاکسازی و حفظ الصحه به سادگی از آن جلوگیری نمود، جان می سپارند

وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه در همکاری و هماهنگی با متصدیان دولت و در ارتباط با موسسات و شرکت ها، در راستای تطبیق حق جهانی دسترسی به آب و تصفیه که از سوی سازمان ملل متحد در سال 2010 میلادی (1389 هجری شمسی) بحیث حق بشری برسمیت شناخته شد، متعهد است. رسیدن به این هدف مستلزم مدیریت تلفیقی وپایدار منابع آبی و ایجاد خدمات با هزینه مناسب و قابل برداشت می باشد.

JPEG

درحالیکه مقدار آب شیرین موجود و قابل دسترس برای هر باشنده زمین در اثر رُشد نفوس، اقتصاد و تغییر اقلیم در حال کاهش است، استفاده دوباره از آب های مصرفی بخصوص در مناطقی که در مضیقه شدید آب شیرین قرار دارد، یک مسیر امیدبخشی به نظر می آید.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement-durable/actualites-et-evenements/2017/article/environnement-journee-mondiale-de-l-eau-22-03-17

تاریخ نشر 22/03/2017

قسمت بالایی صفحه