محیط زیست – انکشاف پایدار، یک تعامل تمدنی و فرهنگی

ما، درحالیکه هفته اروپایی انکشاف پایدار بروز دوشنبه ۲۹ می ۲۰۱۷ میلادی (۸ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی) آغاز گردید، با اغتنام از فُرصت دست داشته نگاهی می اندازیم به سیاست اراده گرای وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه به نفع انتقال زیست محیطی.

JPEG

وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه یک سیاست زیست محیطی اراده گرایانه را به پیش می برد.

کشور فرانسه با روی دست گرفتن پلان راهبردی ملی انکشاف پایدار ۲۰۱۰ – ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۸۹ – ۱۳۹۲ هجری شمسی) بعداً با پلان راهبردی ملی انتقال زیست حیاتی بسوی یک انکشاف پایدار ۲۰۱۵ – ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۴- ۱۳۹۹ هجری شمسی)، خودرا مجهز با ابزار انتقال واقعی زیست محیطی ساخت. وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه در این عرصه یک سیاست اراده گرایانه ای را به پیش می برد که محورهای اش همین چوکات راهبردی کُلی را بیان می کند.

انکشاف پایدار محض به یک بُعد تخنیکی محدود نمی گردد، بل یک رویکار بکر جامعه و یک تعامل فرهنگی بی پیشینه ای نیز است. اولیوی لورود معاون کارمند بلند پایه انکشاف پایدار وزارت اطلاعات و فرهنگ فرانسه این چنین خاطر نشان می سازد : "یک جهان پایدار در گام نخست یک جهان عادلانه و آرام است، و همبستگی و تجانس اجتماعی پیوند دارد با یک زبان مشترک، انتقال و واگذاری مال، منال و داشته های مشترک به نسل های بعدی و با یک ماحول و چوکات زیست شکوفا".

JPEG

وزارت مذکور سر از سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ هجری شمسی) تعهداش را در یک پلان راهبردی وزارتی انکشاف پایدار، خاصتاً جهت انجام تب و تلاش در راستای ارتقای یک نظام کاری نمادین و همچنان در تطبیق یک حکومتداری پهنا گیر و مشارکتی ، وضاحت داده و درج نمود. اکنون این وزارت بر اساس پلان راهبردی ملی انتقال زیست محیطی بسوی یک انکشاف پایدار ۲۰۱۵ – ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۴ – ۱۳۹۹ هجری شمسی)، یک پلان راهبردی – "ار.اس.او." را در سه باب پیگیری می کند : مسائلی که ماهیت اجتماعی دارد (تعلیم و تربیه هنری و فرهنگی، از بدعت و پخش، از حفاظت و ارجدهی به میراث های تاریخی، از مهندسی و تدریس)، اجتماعی (اقدامات برای مبارزه با تبعیض ها و ارتقای تنوع)، زیست محیطی (تعهدات در پیوند با کاهش افرازات گازهای گلخانه ای، اعتدال در مصرف انرژی ساختمان ها، اشتغال مجدد، مدیریت آب و زباله ها، تنوع حیات و تحرک مسئولانه طبیعی)

جهان فرهنگی به نفع انکشاف پایدار بسیج می گردد. (...)

جهت معلومات مزید :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Le-developpement-durable-un-enjeu-civilisationnel-et-culturel

تاریخ نشر 12/06/2017

قسمت بالایی صفحه