محیط زیست – اشتراک فرانسه در کنفرانس تحت عنوان "اقیانوس ما" (مالت، ۵ - ۶ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۱۳ – ۱۴ میزان ۱۳۹۶)

کنفرانس بین المللی تحت عنوان "اقیانوس ما"، بنأ بدعوت اتحادیهء اروپا بروزهای ۵ و ۶ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۱۳ و ۱۴ میزان ۱۳۹۶ هجری شمسی، در مالت برگزار گردید.

JPEG

برای جمهوری فرانسه، محافظت پایدار از اقیانوس ها یک مسئله عمده بشمار می آید.

بدین مناسبت، خانم بروون پوارسون، منشی دولت نزد وزیر دولت، وزیر انتقال زیست محیطی، منسجم و یکپارچه و نمایندهء جمهوری فرانسه، ۲۱ تعهد را در راستای حفظ محیط زیست، تأمین امنیت در بحر و اقتصاد آبی معرفی نمود. ما یک رویکار منشور عملکردهای پایدار را برای حمل و نقل بحری به توجه و مداقه دول حاضر نیز قرار دادیم. جمهوری فرانسه بحیث رئیس ابتکار بین المللی برای صخره های مرجانی دریایی، مشترکاً با بنیاد شهزاده البرت ۲ و بنیاد شهزاده گال، یک ابلاغیه حاکی از تعهد دول در عرصه را هم پیشنهاد کرد.

JPEG

این کنفرانس بین المللی ای که به ابتکار آقای جان کیری در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ هجری شمسی) ایجاد گردید، همه ساله تدویر می یابد. این کنفرانس جهانی، جهت تبادل نظریات درمورد تهدیدات عمده ای که متوجه اقیانوس ها است، و انجام مذاکرات دربارهء اتخاذ تدابیر لازمه و بسیج تمویل های مالی، حکومت ها، دانشمندان، کمپنی ها، بشردوستان و انجمن های غیر حکومتی را گردهم می آورد. فرانسه تعهد مستمراش را در راستای حفاظت پایدار از اقیانوس ها، از تنوع زیست محیطی و نظم های زیست محیطی ابحار تذکار داد. فرانسه در زمینه، امسال از بسط کنفرانس تحت عناوین تأمین امنیت بحری و اقتصاد آبی استقبال و قدردانی کرد.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement-durable/actualites-et-evenements/2017/article/environnement-participation-de-la-france-a-la-conference-notre-ocean-malte-5-6

تاریخ نشر 10/12/2017

قسمت بالایی صفحه