محکمه بین‌المللی جزأ – ملاقات و گفتگوی ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه با صدیقی کابا، رئیس شورای دول عضو اساسنامهء روم (پاریس، ۲۴ مارچ ۲۰۱۷ / ۴ حمل ۱۳۹۶)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین‌المللی فرانسه، بروز جمعه ۲۴ مارچ (۴ حمل) آقای صدیقی کابا، رئیس شورای دول عضو اساسنامهء روم مربوط به محکمه بین‌المللی کیفری یا جزأ و وزیر عدلیه کشور سِنِگال را بحضور پذیرفت.

JPEG

آقای ژان – مارک ایرو پشتیبانی دوامدار فرانسه را از محکمه بین‌المللی جزأ، این نخستین مرجع عدلی و قضایی بین‌المللی جزأ که صبغه جهانی و نقشی اساسی در راستای مبارزه علیه معافیت عامیلن جنایات همگانی دارد، یادآور شد.

JPEG

ضمن این بحث و گفتگو رسمی، روابط میان قارهء افریقا و محکمه متذکره نیز مطرح گردید.

جهت معلومات مزید :

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/justice-internationale/evenements/article/cour-penale-internationale-entretien-de-jean-marc-ayrault-avec-sidiki-kaba

تاریخ نشر 26/03/2017

قسمت بالایی صفحه