محکمهء بین المللی جزأ – عضویت مالیزیا در اساسنامهء روم (۴ مارچ ۲۰۱۹ / ۱۳ حوت ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه از عضویت مورخ ۴ مارچ ۲۰۱۹ میلادی (۱۳ حوت ۱۳۹۷ هجری شمسی) فِدِراسیون شاهی مشروطه مالیزیا در اساسنامهء روم استقبال و تمجید می کند.

JPEG

بدین مناسبت، جمهوری فرانسه علاقه مندی و وابستگی خویش را به امر مبارزه علیه معافیت در سرتاسر جهان تذکار می دهد.

جمهوری فرانسه بر حمایت تام خویش از محکمهء بین المللی جزأ که یگانه قوهء عدلی کیفری بین المللی مستمر و حاوی هدف و صلاحیت جهانی محسوب می گردد، تأکید می ورزد. این جمهوریت آرزومندی خویش را به نائل آمدن به وضع و تصویب اساسنامهء روم بسطح دنیا تجدید می کند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/justice-internationale/evenements/article/cpi-adhesion-de-la-malaisie-au-statut-de-rome-04-03-19

تاریخ نشر 06/03/2019

قسمت بالایی صفحه