"محکمهء بین المللی جزأ" – سوال و جواب – برگرفته موجزی از نشست مطبوعاتی (۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸ / ۲۰ سنبله ۱۳۹۷)

سوال : آیا در برابر سخنان جان بولتون درمورد "محکمهء بین المللی جزأ" واکنشی دارید ؟

جواب : جمهوری فرانسه معهء شرکای اروپایی اش، چه با اعطأی کمک به بودجه و چه در بخش همکاری اش با "محکمهء بین المللی جزأ"، از این نهاد قضایی جهانی پشتیبانی می کند.

جهت قضاوت عاملین سنگین ترین جنایات و کشانیدن چنین افراد جنایتکار به پای میز عدالت، ایجاد "محکمهء بین المللی جزأ" یک گامی مهمی در راستای مبارزه علیه معافیت که ما در این امر با ایالات متحده امریکا خیلی وابستگی داریم، محسوب گردید.

عملاً، "محکمهء بین المللی جزأ" یک قوهء عدلی و قضایی کیفری بسطح جهانی است. این محکمه عالی نظر به اصل مکمله، یعنی زمانیکه دول در اجرای این مأمول عاجز مانند و یا جزم عزم آن را نداشته باشند، نیز دست اندرکار می گردد.

محکمه متذکره درچهارچوب قانونی تعریف شده از سوی اساسنامهء روم، باید توانمندی عملکرد و اجراآت بدون سد و مانع امتیازات اش را بگونهء مستقل و بیطرف داشته باشد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/justice-internationale/evenements/article/cour-penale-internationale-q-r-extrait-du-point-de-presse-11-09-18

تاریخ نشر 12/09/2018

قسمت بالایی صفحه