محکمهء بین المللی جزأ – اعلام تعزیرات انفرادی از سوی ایالات متحده امریکا – اعلامیهء آقای ژان- ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه - (۳ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی / ۱۳ سنبله ۱۳۹۹ هجری شمسی)

من از ابلاغیه مورخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی (۱۲ سنبله ۱۳۹۹ هجری شمسی) مقامات امریکایی مبنی بر وضع تعزیرات و تحریمات انفرادی برعلیه خانم فاتو بنسوودا، قاضی محکمهء بین المللی جزأ و آقای فاکیزو موکوکوکو، آمر بخش صلاحیت، استکمال و همکاری اطلاع حاصل نموده، مستحضر گردیدم.

من بتاریخ ۱۲ جون ۲۰۲۰ میلادی (۲۳ جوزا ۱۳۹۹ هجری شمسی) مراتب تأسف و تلهف خویش را در پی تصویب حکم اجرائی مورخ ۱۱ جون ۲۰۲۰ میلادی (۲۲ جوزا ۱۳۹۹ هجری شمسی) از سوی حکومت ایالات متحده امریکا که سنگ تهداب وضع و تصویب تعزیرات فوق الذکر را تشکیل می دهد، ابراز داشتم.

اتخاذ تدابیر اعلام شده مورخ ۲سپتامبر (۱۲ سنبله) یک حمله خطرناک و وخیمی بر محکمه متذکره و دول عضو منشور روم، و فراتراز آن زیر سوال بردن اصل چند جانبه گرایی و استقلال قوهء قضائیه محسوب می گردد.

جمهوری فرانسه پشتیبانی خلل ناپذیر و اتقن خویش را از محکمهء بین المللی جزأ، کارمندان این محکمه جهانی و همچنان از استقلال قوهء قضائیه مجدداً تأیید می کند.

جمهوری فرانسه از ایالات متحده امریکا می طلبد تا تدابیر اعلام شده را برداشته، فسخ کند.
جمهوری فرانسه برای اینکه محکمهء بین المللی جزأ مطابق به منشور روم، قادر به ایفای مستقلانه و بیطرفانه وظایف محوله مأموریت اش باشد، به بسیج خویش ادامه خواهد داد.

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/justice-internationale/evenements/article/cour-penale-internationale-annonce-de-sanctions-individuelles-par-les-etats

تاریخ نشر 09/09/2020

قسمت بالایی صفحه