محترمه زینب حسینی برنده جایزهء فرانسه – آلمان عنوانی زن افغان برازنده سال ۲۰۱۶ [fr]

در این فصل شما را به شناخت روال استثنایی زندگی برنده جایزهء فرانسه – آلمان عنوانی زن افغان برازنده سال ۲۰۱۶ دعوت می نماییم.

پس آماده باشید تا آهنگ خیلی سریع و حیرت انگیز زندگی محترمه زینب حسینی را تعقیب نموده بتوانید !

محترمه زینب حسینی برنده جایزهء فرانسه – آلمان عنوانی زن افغان برازنده سال ۲۰۱۶، ۲۶ سال عمر دارد و یک دختر جوان ورزشکار در بخش آزمایش طاقت در دوش است. در بامیان چشم به جهان گشود و اکنون در شهر مزارشریف بود و باش دارد. محترمه حسینی، دیپلومه در انجنیری شبکه های پوهنتون بلخ بوده و در چوکات پروژهء "سکاتیستان" مستقر در شهر، انکشاف دهنده برنامه است و تحصیلات خودرا در روابط بین المللی، موازیاً با مصروفیت های مسلکی اش به پیش می برد.

محترمه زینب حسینی از ده سال بدینسو با کسب عضویت در کلپ محلی تکواند، به ورزش آغاز نمود و زمانیکه کلپ مذکور از سوی مقامات اداری شهر مسدود گردید، اینبار به ورزش باسکتبال مکتب رو آورد. بعد از آن، تدریجاً به دوش پرداخت. ولی حینیکه مردم او را در حال دویدن در جاده های شهر مزارشریف می دیدند، با مشکلاتی هم برخورد می نماید. این معضل ابداً مانع رسیدن او به سطح مسلکی شدن در ورزش نگردید : هکذأ، در ماه جون ۲۰۱۵ یک فرا آزمون طاقت آزمایش در دوش را در صحرای پهناور و خشک گوبی چین با طی مسافت ۲۵۰ کیلومتر در ظرف ۵ روز انجام داد ! محترمه حسینی در ماه آگست ۲۰۱۵ در مسابقهء دوش "غیر رسمی" میان درهء پغمان و میدان هوایی کابل شرکت می ورزد، اما شایستگی تام خودرا در ماه اکتوبر ۲۰۱۵ به اثبات می رساند : در مسابقهء آزمایش طاقت دردوش که در ولایت بامیان دایر گردید، نامبرده یگانه دختری می باشد که ۱۹۵ ،۴۲ کیلومتر فاصله را به تنهایی پیموده و به نقطه نهایی می رساند. مرحبا !

JPEG

محترمه زینب حسینی برنده جایزهء فرانسه – آلمان عنوانی زن افغان برازنده سال ۲۰۱۶، ۲۶ سال عمر دارد و یک دختر جوان ورزشکار در بخش آزمایش طاقت در دوش است. در بامیان چشم به جهان گشود و اکنون در شهر مزارشریف بود و باش دارد. محترمه حسینی، دیپلومه در انجنیری شبکه های پوهنتون بلخ بوده و در چوکات پروژهء "سکاتیستان" مستقر در شهر، انکشاف دهنده برنامه است و تحصیلات خودرا در روابط بین المللی، موازیاً با مصروفیت های مسلکی اش به پیش می برد.

محترمه زینب حسینی از ده سال بدینسو با کسب عضویت در کلپ محلی تکواند، به ورزش آغاز نمود و زمانیکه کلپ مذکور از سوی مقامات اداری شهر مسدود گردید، اینبار به ورزش باسکتبال مکتب رو آورد. بعد از آن، تدریجاً به دوش پرداخت. ولی حینیکه مردم او را در حال دویدن در جاده های شهر مزارشریف می دیدند، با مشکلاتی هم برخورد می نماید. این معضل ابداً مانع رسیدن او به سطح مسلکی شدن در ورزش نگردید : هکذأ، در ماه جون ۲۰۱۵ یک فرا آزمون طاقت آزمایش در دوش را در صحرای پهناور و خشک گوبی چین با طی مسافت ۲۵۰ کیلومتر در ظرف ۵ روز انجام داد ! محترمه حسینی در ماه آگست ۲۰۱۵ در مسابقهء دوش "غیر رسمی" میان درهء پغمان و میدان هوایی کابل شرکت می ورزد، اما شایستگی تام خودرا در ماه اکتوبر ۲۰۱۵ به اثبات می رساند : در مسابقهء آزمایش طاقت دردوش که در ولایت بامیان دایر گردید، نامبرده یگانه دختری می باشد که ۱۹۵ ،۴۲ کیلومتر فاصله را به تنهایی پیموده و به نقطه نهایی می رساند. مرحبا !

JPEG

برعلاوه صفات وجیهه ورزشی و نیروی شخصیت خیلی برجسته اش، دارای روحیه زیبای نوعدوستی نیز است : موصوفه، جهت جمع آوری مقدار پولی در راستای کمک و همکاری با دو تن از هموطنان اناث اش که از تکلیف کم خونی رنج می بردند، یک "مسابقه دوش ایثار" را انسجام داد و ۱۰۰ کلیومتر فاصله را در ۲۳ ساعت با دویدن پیمود.

JPEG

امروز محترمه زینب حسینی آرزو دارد تا در مسابقات آزمایش طاقت در دوش سهیم بوده، این نوع آزمون سپورتی را پیگیری نموده و در ارتقای ورزش دوش فعال باشد. آنگونه که در زمینه خود با لطافت چنین می گوید : "فرار بسوی آزادی از راه دوش." ... .

JPEG

آنطوریکه این معرفی موجز انعکاس می دهد، این بانوی ورزشکار شگفت انگیز، بدون شک مستحق و شایسته کسب جایزهء فرانسه – آلمان عنوانی زن افغان برازنده سال ۲۰۱۶ بود. وی، لحظه کوتاهی از مسیر دوش خود می ایستد تا با ما در مقر سفارت فرانسه بپیوندد و از جانب سفرأی فرانسه و آلمان و همچنان از دستان وزیر امور زنان افغانستان، جایزه خویش را اخذ نماید.

JPEG

تاریخ نشر 16/03/2016

قسمت بالایی صفحه