مجمع ملی برای یک سیاست انکشاف تجدید یافته (۲۲ فبروری ۲۰‍۱۸ / ۳ حوت ۱۳۹۶ – پاریس)

بروز پنجشنبه ۲۲ فبروری ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۳ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی، وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه به ادامهء جلسات همبستگی بین المللی و در مطابقت و انسجام با متن بیانیهء آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه که در شهر اوگادوگو ایراد نمود، و همچنان با درنظرداشت نتایج کُمیته بین الوزارتی برای همکاری بین المللی و انکشاف (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/article/comite-interministeriel-de-la-cooperation-internationale-et-du-developpement)، یک مجمع ملی را در راستای یک سیاست انکشاف تجدید یافته تنظیم و برگزار خواهد کرد.

JPEG

هدف این یوم، اندیشدن جمعی دربارهء آینده سیاست انکشاف فرانسه خواهد بود.

رویداد مذکور تحت قیمومیت و سرپرستی شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی (سی.ان.دی.اس.آی.) بواسطهء آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه گشایش خواهد یافت.

جهت دریافت معلومات جامع دربارهء (سی.ان.دی.اس.آی.) - ویدیو : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/societe-civile-et-volontariat/le-conseil-national-pour-le-developpement-et-la-solidarite-internationale-cndsi/

این مجمع بروی اعضای شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی و جمیع فعالان غیر دولتی ای متعهد به انکشاف (انجمن های غیر حکومتی، اتحادیه ها، سکتور خصوصی، جمعیت ها، بنیادها، فعالان تحقیقات و استقرأ، اهل تحصیلات عالی، کانون های اندیشه و تفکر وغیره) باز خواهد بود.

جهت اخذ معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/societe-civile-et-volontariat/le-conseil-national-pour-le-developpement-et-la-solidarite-internationale-cndsi/actualites-du-cndsi/article/forum-national-pour-une-politique-de-developpement-renouvelee-22-02-18-paris

تاریخ نشر 12/02/2018

قسمت بالایی صفحه