مجمع جهانی مردم سالاری

مجمع جهانی مردم سالاری که با شراکت و سهمگیری شورای اروپا، حکومت فرانسه، منطقهء الزاس و شهر ستراسبورگ تنظیم می گردد، یک سکوی است برای انجام ملاقات ها و گفتگوها در میان فعالان نهادهای رسمی، اقتصادی، سیاسی و جامعهء مدنی. هدف از مجمع جهانی مردم سالاری، تعقل و اندیشیدن درمورد تعاملات بزرگ معاصر مربوط به مردم سالاری است. مجمع جهانی مردم سالاری که خود محلی برای گفتمان است، زمینه را نیز مساعد می سازد تا راه حل های ابتکاری در منصهء تجارب قرار گیرد.

JPEG

چهارمین جلسهء مجمع جهانی مردم سالاری از تاریخ ۷ تا ۹ نوامبر ۲۰۱۶ (از ۱۷ الی ۱۹ عقرب ۱۳۹۵)، در شورای اروپا واقع در شهر ستراسبورگ فرانسه، تحت عنوان "معارف و مردم سالاری : چگونه نابرابری ها را می توان کاهش داد ؟" برگزار خواهد شد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید و لازمه، و ثبت نام : http://www.delegfrance-conseil-europe.org/Agenda-europeen-817

تاریخ نشر 05/09/2016

قسمت بالایی صفحه