مجمع جهانی تحت عنوان "همگرایی ها و تلاقی ها" (پاریس، ۴ و ۵ سپتامبر ۲۰۱۷ / ۱۳ و ۱۴ سنبله ۱۳۹۶)

بروزهای دوشنبه ۴ و سه شنبه ۵ سپتامبر۲۰۱۷ میلادی (۱۳ و ۱۴ سنبله ۱۳۹۶ هجری شمسی)، دهمین دور مجمع جهانی بنام "همگرایی ها و تلاقی ها" در قصر برونیار پاریس برگزار گردید.

JPEG

در این مجمع جهانی بیش از ۵۰۰۰ نماینده از جهان اقتصاد، سیاست، انجمن های مدنی و اجتماعی، تحصیلات عالی و رسانه های همگانی وابسته به پنجاه کشور، جهت انجام بحث و گفتگو درمورد دریافت راه حل های خلاق در راستای تطبیق اهداف انکشاف پایدار اشتراک ورزیدند.

اهداف انکشاف پایدار که محتوای اجندآی ۲۰۳۰ (۱۴۰۹) مورخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی (۳ میزان ۱۳۹۴ هجری شمسی) تصویب شده از سوی سازمان ملل متحد را تشکیل می دهد، باید به چالش های جهان شمولی و مبارزه با فقر و تنگدستی پاسخ دهد. تعمیل اجندآی ۲۰۳۰ (۱۴۰۹) بدون دست اندرکار شدن جمعی فعالان ذیربط معضل برای تعبیه و تدوین راه حل های عینی و خلاق درکنار دول، امکان پذیر نخواهد بود.

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، جهت ایجاد جهش در گفتمان، خلاقیت و موثریت همگانی مطرح شده از سوی مجمع مذکور، درچوکات صلاحیت و صلابت اش در عرصهء دیپلوماسی و همکاری بین المللی، فعالانه سهم گرفت. موصوف بدین منظور، دو کارگاه مفهومی را تنظیم نمود : اولین کارگاه مختص گردیده بود به همگامی با شرکت های حاوی تأثیرگذاری های اجتماعی، و کارگاه دومی موضوع تسلسل امنیت – توسعه را برمحور معضل کشور مرکز افریقا مورد مطالعه و مداقه قرار داد.

یک ستاد معلوماتی با ارائهء اسناد و تدویر کنفرانس های کوچک، فعالیت وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه را در قبال اجرای اهداف انکشاف پایدار، به اشتراک کنندگان و علاقه مندان اجلاس معرفی نمود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement-durable/actualites-et-evenements/2017/article/forum-mondial-convergences-paris-les-4-et-5-septembre-2017

تاریخ نشر 11/09/2017

قسمت بالایی صفحه