مجتمع پاریس درمورد صلح سال ۲۰۲۰ میلادی / سال ۱۳۹۹ هجری شمسی : داوطلبی و تسلیم دهی رویکارها [fr]

از همین اکنون تا تاریخ ۲۴ جون سال جاری میلادی (۴ سرطان سال ۱۳۹۹ هجری شمسی)، رویکار تان را برای دور سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) اجلاس مجتمع پاریس درمورد صلح ارائه و معرفی نمایید.

JPEG

از سال ۲۰۱۸ میلادی (سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) بدینسو، مجتمع پاریس درمورد صلح یک محشوری است برای بذل جد و جهد سران دول و سازمان های بین المللی با جامعهء مدنی و سکتور خصوصی در راستای ایجاد انواع و اشکال جدید عملکرد جمعی.

از تاریخ ۱۱ الی ۱۳ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی (از تاریخ ۲۱ تا ۲۳ عقرب ۱۳۹۹ هجری شمسی)، برگزاری سومین دور اجلاس مجتمع پاریس درمورد صلح نخستین رویداد تقویم بین المللی خواهد بود که بعد از ظهور و شیوع مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹"، بر اعمار یک جهان بهتر تمرکز خواهد داشت.

اهداف مجتمع سال ۲۰۲۰ میلادی / سال ۱۳۹۹ هجری شمسی

مجتمع پاریس درمورد صلح در مسیر تحرکی که از جانب آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه جهت تأیید مجدد اهمیت چندجانبه گرایی و عملکرد جمعی راه اندازی گردید، صورت می پذیرد. در سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) اجلاس مجتمع مزبور خاصتاً به ارائهء پاسخ مشترک به مرض همه گیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" اختصاص خواهد یافت. مسائل عمده ای که در طول جلسات مجتمع مطمح بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت، متمرکز بر راه حل های خواهد بود که زمینهء قیام و برخاستن از مرض واگیر را فراهم می کند : یعنی، بهبود حکومتداری جهانی صحت، تجدید نظر بر نظام سرمایه داری و انطباق بیشتر آن با مولفه های زیست محیطی، و کسب اطمینان خاطر از اینکه داده ها و شبکه های اجتماعی راه حل ها باشند، نه تهدیدات.

معهذأ، در سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) مجتمع مذکور بمنظور ارائهء پاسخ مشترک به بحران مرض همه گیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" و بهبود انعطاف پذیری و تطابق جمعی مان، بر رویکارها و ابتکاراتی وابسته به سرتاسر جهان تأکید خواهد ورزید.

جلسه عالی تمویل مالی در مشارکت مورخ ۱۲ نوامبر (۲۲ عقرب) حین اجلاس مجتمع یادشده، نقش بانک های انکشافی عامه را جهت سازش و مصالحه پاسخ های کوتاه مدت ضروری به بحران، و تدابیر دوامدار ازسرگیری امور که هنایش دراز مدتی را بر کرهء زمین و جوامع در پی خواهد داشت، خاطر نشان خواهد کرد.

لطفاً، جهت دریافت معلومات مزید دربارهء سومین دور اجلاس مجتمع پاریس درمورد صلح، در اینجا کلیک کنید : : https://parispeaceforum.org/fr/2020/04/28/decouvrir-la-troisieme-edition-du-forum-de-paris-sur-la-paixcommunique-de-presse-dossier-de-presse-2020/

داوطلبی و تسلیم دهی رویکارها : نامزدی تان را قبل از تاریخ ۲۴ جون (۴ سرطان) ارائه بدارید.
شما می توانید ورقهء نامزدی تان را جهت ارائه و معرفی رویکار تان حین تدویر سومین دور اجلاس مجتمع پاریس درمورد صلح، تا ساعت ۶ شام (به وقت پاریس) یا تا ساعت ۴ عصر (به وقت جهانی) یوم چهارشنبه ۲۴ جون ۲۰۲۰ میلادی (۴ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی) تسلیم نمایید
: (https://parispeaceforum.org/fr/appel-a-projets/)

درچوکات داوطلبی و تسلیم دهی رویکارهای سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ هجری شمسی)، از جمیع فعالان کَلیدی حکومتداری جهانی، علی الخصوص بانک های انکشافی عامه، دول، سازمان های بین المللی، انجن های غیر حکومتی، شرکت ها، بنیادها، سازمان های خیریه، گروه های مذهبی، اتحادیه های صنفی، گروه های تعمق و تفکر و پوهنتون ها دعوت بعمل می آید تا راه حل های بدیع شان را بسپارند.

توجه اخصی به رویکارهای ذیل مبذول خواهد گردید :

- بهبود حکومتداری جهانی صحت ؛

- استفاده و چوکات بندی ابزار و سکوهای دیجیتالی توسعه یافته برای پاسخ دهی به بحران و ؛

- حمایت از جامعهء مدنی وفعالیت اقتصادی در جریان زمان پخش و گرفتاری با مرض همه گیر.

ابتکارتی در پیوند با دیگر موضوعات حکومتداری جهانی نیز در چهارچوب این مجتمع، بخصوص مسائلی منوط به اهداف آتی تصریح خواهد گردید :

- اعمار ساخت و سازها و نقشهء امنیتی مستحکمتر ؛

- سازش و آشتی تمویل مالی انکشاف و بذل تلاش ها در راستای اقلیم ؛

- ابداع یک نظام سرمایه داری پایدار ؛

- حفاظت از اقیانوس ها ؛

- بهبود دسترسی به آب آشامیدنی ؛

- مطمئن تر نمودن، و تنظیم و تنسیق بهتر حول و حوش فرا فضایی ؛

- ایمنی فضای مجازی ؛

- تنظیم و تنسیق بهره برداری از داده ها و هوش مصنوعی ؛

- تصعید پیشرفت مدیریت تعلیم و تربیه ؛

- تأمین مساوات میان مردان و زنان.

لطفاً، به سایت مجتمع پاریس درمورد صلح مراجعه نمایید : https://parispeaceforum.org/fr/2020/04/28/decouvrir-la-troisieme-edition-du-forum-de-paris-sur-la-paixcommunique-de-presse-dossier-de-presse-2020/

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه