مجتمع پاریس درمورد صلح : دومین دور اجلاس این مجتمع از تاریخ ۱۱ الی ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی یا از تاریخ ۲۰ تا ۲۲ عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی برگزار می گردد. [fr]

دومین دور اجلاس مجتمع پاریس درمورد صلح، بعد از تدویر نخستین دور مجتمع مذکور در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی (ماه عقرب سال ۱۳۹۷ هجری شمسی)، از روز دوشنبه ۱۱ الی روز چهارشنبه ۱۳ نوامبر سال ۲۰۱۹ میلادی (از ۲۰ تا ۲۲ عقرب سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) در تالار بزرگ دو لا ویلِت برگزار می گردد.

مجتمع پاریس درمورد صلح جهت رویارویی با چالش های نظم ترتیبات جهان و آنهم در موجودیت یک فضای دشواری برای چندجانبه گرایی، به فعالیت خویش در راستای بسیج و اجماع جمیع فعالان متعهد ادامه می دهد. این مجتمع همچون کانون خلاق برای پیشبرد رویکارها و راه اندازی ابتکارات جدید عمل می کند.
چگونه ؟ با عرضهء راه حل های عملی برمحور صلح و امنیت، انکشاف، محیط زیست، فنآوری های جدید، اقتصاد ادغامی یا فرهنگ و معارف.

اهداف مجتمع پاریس درمورد صلح

انسجام و تدویر مجتمع پاریس درمورد صلح در مسیر تحرکی که از جانب امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه جهت تأیید مجدد اهمیت چندجانبه گرایی و عملکرد جمعی درمقابل چالش های کنونی راه اندازی گردید، صورت می پذیرد. مجتمع پاریس درمورد صلح در دومین دور اجلاس اش، مفردات ۳ محور آتی را که موجب موفقیت نخستین دوراش گردید و آن را به یک رویداد منحصر به فرد مبدل ساخت، از سرمی گیرد. یعنی :

اهداف : تشویق همکاری بین المللی و عملکرد جمعی در راستای یک جهانی صلح آمیز ؛

ابزار : ارائه، گفتگو و پیشبرد راه حل های عملی و بدیع ؛

آرزوها و توقعات : تحکیم، تجدید نظر یا ایجاد طرزالعمل های جدید، معیارها و اجراآت سالم و مناسب.

رویکارهای که برای سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) مورد قبولی و تأیید قرار گرفت

رویکارها و ابتکارات از ورای یک فراخوان داوطلبی رویکارها، شناسایی و مشخص گردید. رویکارها و ابتکارات منتخب می تواند از سوی فعالان مختلف حکومتداری جهانی که چه این رویکارها درمرحلهء پیشرفته تدوین قرار داشته باشد و یا در دورهء ابتدائیه تطبیق، پیشنهاد گردد.

در دومین دور اجلاس مجتمع پاریس برای صلح، بیش از ۷۰۰ پروندهء نامزدی وابسته به ۱۱۵ کشور از سرتاسر جهان پذیرفته شد. رویکارهای مذکور بیانگر تنوع بزرگ فعالان حکومتداری جهانی است : یعنی، دول، سازمان های بین المللی، انجمن های غیر حکومتی، شرکت ها، آژانس های انکشافی، بنیادها، سازمان های خیریه، گروه های مذهبی، موسسات، کانون های فکر و اندیشه و پوهنتون ها وغیره .

رویکارهای مجتمع پاریس درمورد صلح منوط به کشورهای تطبیق کننده آن بوده، و برمحور ۶ موضوع ذیل شکل گرفته است :

- صلح و امنیت،

- محیط زیست،

- انکشاف،

- فنآوری های جدید،

- اقتصاد ادغامی،

- فرهنگ و معارف - (عنوان جدید برای سال ۲۰۱۹ میلادی / سال ۱۳۹۸ هجری شمسی).

از جمله رویکارهای مذکور، ۱۲۰ رویکار حین اجلاس مجتمع از تاریخ ۱۱ الی ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی (از تاریخ ۲۰ تا ۲۲ عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی) ارائه و معرفی خواهد گردید، و آنها را می توان از سایت مجتمع مذکور اخذ و مطالعه نمود. حاملین رویکارها با اشتراک در رویداد، خواهند توانست تا با سران و شرکای بالقوه ملاقات، با سخنرانان سراسر جهان بحث و تبادل نظر نمایند و از دید رسانه ای مستفید گردند.

از آنجمله ۱۰ رویکار برای همگامی و همسویی در طول سال مورد پذیرش قرار خواهد گرفت ؛ بگونهء مثال، از یک حمایت مناسب و معیاری بخاطر عملکردهای دفاعیه، ارتباطات و انکشاف مدیریتی برخوردار خواهد گردید. نتایج بدست آمده ازسوی کُمیته پیگیری ارزیابی گردیده و حین اجلاس دوره بعدی مجتمع ارائه و معرفی خواهد شد.

ارائهء معلومات مزید درمورد مجتمع پاریس برای صلح

این رویداد که برای دو روز متوالی تنظیم گردیده است، از تاریخ ۱۲ الی ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی (از تاریخ ۲۱ تا ۲۲ عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی) در تالار بزرگ دو لا ویلِت تدویر خواهد یافت.

چند لحظه مهم و کَلیدی ای را که باید مدنظر داشت :

- روز سه شنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی (۲۱ عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی) بساعت ۳۰ : ۹ صبح : مراسم رسمی افتتاحیه درحضورداشت تعدادی از سران دول و حکومات بشمول آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه ؛

- روز چهارشنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی (۲۲ عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی) بساعت ۳۰ : ۹ صبح : مقطع تعمیل با ارائه و معرفی امور کُمیتهء پیگیری و روند همسویی و همگامی با ۱۰ رویکار برگزیده در سال ۲۰۱۸ میلادی (سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) ؛

- روز چهارشنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی (۲۲ عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی) بساعت ۴ عصر : مراسم اختتامیه و بازگشایی ۱۰ رویکاری که جهت همسویی و همگامی انتخاب شده است.

شما می توانید جهت تعقیب برنامه و آجندای گفتمان ها، دانستن محل انجام ملاقات با حاملین رویکارها، "اپس" مجتمع را با استفاده از ربط برقی آتی ("اپل" یا "اندروید") جابجا کنید : https://install.events/ppf

جهت دریافت معلومات مزید و جامع : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/societe-civile-et-volontariat/forum-de-paris-sur-la-paix/article/forum-de-paris-sur-la-paix-2e-edition-du-11-au-13-novembre-2019#sommaire_1
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/societe-civile-et-volontariat/forum-de-paris-sur-la-paix/article/forum-de-paris-sur-la-paix-2e-edition-du-11-au-13-novembre-2019#sommaire_2
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/societe-civile-et-volontariat/forum-de-paris-sur-la-paix/article/forum-de-paris-sur-la-paix-2e-edition-du-11-au-13-novembre-2019#sommaire_3

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه