مجتمع پاریس درمورد صلح : دومین دور اجلاس این مجتمع از تاریخ ۱۱ الی ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی یا از تاریخ ۲۰ تا ۲۲ عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی برگزار خواهد گردید. [fr]

دومین دور اجلاس مجتمع پاریس درمورد صلح بعد از تدویر نخستین دور مجتمع مذکور در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی (ماه عقرب سال ۱۳۹۷ هجری شمسی)، از روز دوشنبه ۱۱ الی روز چهارشنبه ۱۳ نوامبر سال ۲۰۱۹ میلادی (از ۲۰ تا ۲۲ عقرب سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) در تالار بزرگ دو لا ویلِت برگزار خواهد گردید .

JPEG

مجتمع پاریس درمورد صلح جهت رویارویی با چالش های پابرجا و مداوم نظم و ترتیب جهانی و با حملات بر چندجانبه گرایی، به فعالیت خویش همچون نیروی بسیج کننده در راستای اجماع جمیع فعالان متعهد و به مثل کانون خلاق برای پیشبرد راه حل های عملی حکومتداری جهانی ادامه می دهد.

اهداف مجتمع پاریس درمورد صلح

انسجام و تدویر مجتمع پاریس درمورد صلح در مسیر تحرکی که از جانب امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه جهت تأیید مجدد اهمیت چندجانبه گرایی و عملکرد جمعی در مقابل چالش های کنونی راه اندازی گردید، صورت می پذیرد. مجتمع پاریس درمورد صلح در دومین دور اجلاس اش، مفرداتی را که موجب موفقیت نخستین دوراش گردید و آن را به یک رویداد منحصر به فرد مبدل ساخت، از سرمی گیرد. یعنی :

اهداف : تشویق همکاری بین المللی و عملکرد جمعی در راستای یک جهانی صلح آمیز ؛

ابزار : ارائه، گفتگو و پیشبرد راه حل های عملی و بدیع ؛

آرزوها و توقعات : تحکیم، تجدید نظر یا ایجاد طرزالعمل های جدید، معیارها و اجراآت سالم و مناسب.

داوطلبی و تسلیم دهی رویکارها : از تاریخ ۱۳ مارچ الی ۱۳ می ۲۰۱۹ میلادی / از تاریخ ۲۲ حوت ۱۳۹۷ تا ۲۳ ثور ۱۳۹۸ هجری شمسی

هدف از داوطلبی و تسلیم دهی رویکارها شناخت و تشخیص رویکارها و ابتکاراتی است که از سوی فعالان مختلف حکومتداری جهانی به پیش برده می شود، این فعالان می توانند در مرحلهء پیشرفته تدوین رویکار شان باشند، و یا در دورهء ابتدائیه تطبیق رویکار. مجتمع پاریس درمورد صلح که چون کانون خلاق برای پیشبرد راه حل های حکومتداری جهانی تصور شده، برمبنی ۶ موضوع ذیل تشکیل گردیده است :

صلح و امنیت,

محیط زیست,

انکشاف,

فنآوری های جدید,

اقتصاد ادغامی,

فرهنگ و معارف (عنوان جدید برای سال ۲۰۱۹ میلادی / سال ۱۳۹۸ هجری شمسی).

رویکارهای منتخب در جریان اجلاس مجتمع یادشده ارائه و معرفی خواهد گردید. مسئولین رویکارها با اشتراک در این رویداد یگانه، خواهند توانست تا با سران و شرکای بالقوه ملاقات، و با سخنرانان سراسر جهان بحث و تبادل نظر نمایند، و از دید رسانه ای مستفید گردند.

برگشتی به رویکارهای برگزیده در سال ۲۰۱۸ میلادی / سال ۱۳۹۷ هجری شمسی

در نخستین دور اجلاس مجتمع پاریس برای صلح، ۸۶۰ پروندهء نامزدی وابسته به ۱۱۶ کشور و ۲۰ سازمان بین المللی پذیرفته شد. ۱۲۱ رویکار برای معرفی و جر و بحث حین رویداد انتخاب گردید، از آنجمله ۱۰ رویکار برای همگامی و همسویی در طول سال مورد پذیرش قرار گرفت. مثلاً :

- رویکارهای که راه حل های معیاری را به معضلات فراملی عرضه می کند، مانند منشور مردم سالاری دیجیتالی "لومینات" که دول را به تصویب یک سلسله اصولی مبتنی بر تضمین کیفیت اطلاعات در انتِرنِت و رسیدگی به داده ها با رعایت آزادی های عامه تحریض می کند ؛

- رویکارهای که ابزار و وسایل جدید را پیشنهاد می کند، مانند "اتحاد جهانی معیار سنجش" تحت مسئولیت و مراقبت "ابتکار شاخص" که هدف اش سنجش میزان اثرات شرکت ها بر اهداف انکشاف پایدار – "او.دی.دی." است ؛

- رویکارهای که بر حکومتداری فضاهای مشترک تمرکز می ورزد، مانند آنتَرکتیکا ۲۰۲۰ تحت مسئولیت و هدایت یک گروه تأثیرگذار مختلف بسطح بُلند برای محافظت از بیش از ۷ میلیون کیلومترمربع اقیانوس جنوبی از اکنون تا سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ هجری شمسی) ؛

- رویکارهای محلی با توانمندی تشکیل مجدد در دیگر مناطق جهان، مانند رویکاری موسوم به "اقلیم انعطاف پذیر با صفر بودجه زراعت طبیعی" در سرزمین هندوستان که از سوی حکومت ایالت اندرا پرادیش تطبیق می گردد، و یک نمونه بدیع زراعت تجدید پذیر و قابل تولید را بسطح هرچه بزرگتر پیشنهاد می کند.

معلومات مزید دربارهء مجتمع پاریس برای صلح

این دومین مجتمع خاص که طی سه روز تنظیم و انسجام می یابد، از تاریخ ۱۱ الی ۱۳ ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ میلادی (از ۲۰ تا ۲۲ ماه عقرب سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) در تالار بزرگ دو لا ویلِت پاریس برگزار می گردد.

جهت دریافت معلومات بیشتر :
https://parispeaceforum.org/fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/gouvernance/evenements-et-actualites-sur-le-theme-de-la-gouvernance/article/forum-de-paris-sur-la-paix-2e-edition-du-11-au-13-novembre-2019
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/gouvernance/evenements-et-actualites-sur-le-theme-de-la-gouvernance/article/forum-de-paris-sur-la-paix-2e-edition-du-11-au-13-novembre-2019#sommaire_1
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/gouvernance/evenements-et-actualites-sur-le-theme-de-la-gouvernance/article/forum-de-paris-sur-la-paix-2e-edition-du-11-au-13-novembre-2019#sommaire_2
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/gouvernance/evenements-et-actualites-sur-le-theme-de-la-gouvernance/article/forum-de-paris-sur-la-paix-2e-edition-du-11-au-13-novembre-2019#sommaire_3
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/gouvernance/evenements-et-actualites-sur-le-theme-de-la-gouvernance/article/forum-de-paris-sur-la-paix-2e-edition-du-11-au-13-novembre-2019#sommaire_4

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه