مجتمع پاریس درمورد صلح : ایجاد اولین مولد راه حل ها به تعاملات بین المللی (۱۱ – ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ / ۲۰ – ۲۲ عقرب ۱۳۹۷) [fr]

تنش های بین المللی رو به افزایش نهاده و هرگز ارائهء پاسخ به تعاملات عمومی جهان به این حد عاجل نبوده است. مجتمع پاریس درمورد صلح که نخستین دور اجلاس اش را از تاریخ ۱۱ الی ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (از ۲۰ تا ۲۲ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی) در تالار بزرگ لا ویلِت پاریس دایر می کند، در برابر این چالش ها سعی و تقلا بخرچ می دهد تا جمیع فعالان حکومتداری جهانی را در راستای احیأ و شکل دهی مجدد چندجانبه گرایی و عملکرد جمعی، گردهم آورد.

JPEG

مجتمع پاریس درمورد صلح زمینهء تقارب فعالان سیاسی و شهروندان و همچنان جمیع فعالان متعهد به تحقیق، تجسس و تطبیق راه های بیرون رفت از چالش های عمومی جهانی را فراهم می سازد (درگیری های مسلحانه، گرمایش هوا و اقلیم، بی ثبات سازی انتِرنِتی وغیره). فعالان جامعهء مدنی، رهبران سازمان های منطقوی و بین المللی، سران دولت و حکومت جهت ترسیم و تبارز راه حل های آینده، در این مجتمع صلح باهم آزادانه ملاقات و گفتگو می کنند.

مجتمع پاریس درمورد صلح چه در محتوی و چه در شکل، بسان یک نشست عالی، یک سالون و یا یک کنفرانس بین المللی متداول تنظیم و ترتیب نگردیده است. مجتمع مذکور راه حل های بدیعی را که جوابگوی چالش های کنونی درعرصه حکومتداری باشد، در قلب خود جا داده است. تمام جلسات مجتمع بر محور همین راه حل های بدیع انسجام می یابد.

مجتمع پاریس درمورد صلح بدور سه مسئله می چرخد : صلح و امنیت، محیط زیست، انکشاف، اقتصاد ادغامی، فنآوری های جدید. چالش های که با آن مواجه استیم، ترس و باکی از شروط و قیود سکتوری ندارد : مجتمع پاریس درمورد صلح این اصل را مرقوم داشته و از آن مطلع است.

مجتمع پاریس درمورد صلح بعد از گذشت صد سال از ختم جنگ جهانی اول تذکار می دهد که عجله ای در اقدام به عمل احساس می شود ؛ این استعجالیت توقع عملکرد واقعی، آزادی لحن و بیان، و گفتمان باز میان جمیع فعالان را دارد.

حاملین راه حل های حکومتداری در قلب مجتمع

روند داوطلبی رویکارها در فصل تابستان گذشته منتج به جمع آوری دستکم ۹۰۰ پروندهء نامزدی گردید، و از این جمله، ۱۲۰ رویکار جهت ارائه و معرفی در پاریس از تاریخ ۱۱ الی ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (از ۲۰ تا ۲۲ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی)، برگزیده شد. حاملین راه حل های حکومتداری منتخب تنها عملکردهای شان را آنچنانیکه در سالون ها و کنفرانس ها اکثراً معمول بوده و انجام می یابد، پیشکش و معرفی نمی کنند. ایشان بمناسبت نخستین مجتمع پاریس درمورد صلح اجماع نموده اند، و بدین منظور در ثقل رویدادی قرار دارند که همچون دهکده جهانی عملکرد طرح ریزی شده است. حاملین رویکارها یک جمعیت فعالانی را تشکیل می دهند که درعرصه های تحقیق و پژوهش، و تعمیل راه حل های عملی متعهد استند. مجتمع مذکور امور محوله اش را در طول زمان به پیش می برد. کُنه موضوع محض پرتو فکنی مقطعی بر ابتکاراتی ولو حائز هرگونه اهمیتی اگر هم باشد، نیست، بل تقویه، همگامی این ابتکارات در مسیر توسعه و تطبیق آنها است. یک کُمیته پیگیری متشکل از متخصصین طی یک سال ۱۰ رویکار از جمله ۱۲۰ رویکاری موجود در پاریس از تاریخ ۱۱ الی ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (از ۲۰ تا ۲۲ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی) را همراهی و همسویی خواهد کرد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه