مجتمع نسل مساوات

مجتمع نسل مساوات (https://forum.generationequality.org/fr) یک محشور و تجمع جهانی است برای تأمین مساوات میان زنان و مردان که از سوی بخش نسوان سازمان ملل متحد (https://www.unwomen.org/fr) تنظیم و جلسات آن با مشارکت جامعهء مدنی و تحت ویر و تهییج اش از سوی جمهوری فرانسه و ایالات متحده مکسیک مشترکاً ریاست می گردد.

JPEG

مجتمع نسل مساوات بعد از اجلاس مکسیکو در ماه مارچ سال ۲۰۲۱ میلادی (ماه حمل سال ۱۴۰۰ هجری شمسی)، از روز چهارشنبه ۳۰ جون الی روز جمعه ۲ جولای سال جاری میلادی (از ۹ تا ۱۱ سرطان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی) در شهر پاریس به مرحلهء عروج خویش می رسد.

بیست و پنج سال بعد از تصویب اعلامیه و برنامهء عملکرد بیجینگ

مجتمع مذکور بیست پنج سال بعد از برگزاری اجلاس چهارمین کنفرانس جهانی درمورد نسوان و وضع و تصویب اعلامیه و برنامهء عملکرد بیجینگ که جامعترین چهارچوب را جهت نیل به خودکفایی نسوان و به تأمین مساوات میان زنان و مردان تشکیل می دهد، یک ترازنامه ای پیشرفت های انجام یافته را تدوین و تسجیل خواهد داشت. درچوکات کارزار تحت شعار "نسل مساوات : در راستای احقاق حقوق نسوان و تأمین یک آینده ای متساوی"، یک برنامه ای حاوی تدابیرعینی جهت نیل به تأمین مساوات میان زنان و مردان قبل از سال ۲۰۳۰ میلادی (سال ۱۴۰۹ هجری شمسی)، نیز اهتمام خواهد یافت.

مجتمع فوق الذکر شکل و شمایل یک گفتگوی عام بین المللی را بخود اختیار خواهد کرد که در آن جمیع فعالان ذیربط مسئله (یعنی، جامعهء مدنی، مقامات دولتی، مقامات محلی، سکتور خصوصی، رسانه ها وغیره) اشتراک خواهند ورزید. هدف، توفیق به مشارکت های عینی و پاسخگویی در قبال یک اقدام سریع بسطح مهین درمورد مسائل عمده جهت نیل به تأمین مساوات میان زنان و مردان است. در جلسات این مجتمع بر مشارکت های بین النسلی و کثیرالنفع تأکید ورزیده خواهد شد.

برای پیشرفت های عینی : ائتلافات عملکرد مجتمع نسل مساوات در شهر پاریس
-

ائتلافات عملکرد کثیر الفعال حین اجلاس مجتمع نسل مساوات در ماه جولای سال ۲۰۲۱ میلادی (ماه های سرطان/اسد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی) در شهر پاریس تشکیل گردیده و آغاز به کار خواهد کرد. ائتلافات مزبور آنچنانیکه حین دورهء قیادت جمهوری فرانسه در رأس گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" صورت پذیرفت، حکومت ها، جامعهء مدنی و سکتور خصوصی را جهت اخذ نتایج عینی و محسوب تا افق پنج سال پیشرو درمورد موضوعات آتی شریک خواهد گردانید :

- خشونت مبتنی بر جنسیت ؛

- عدالت و حقوق اقتصادی ؛

- حق حاکمیت بر جسم خویش، صحت، حقوق جنسی و زایش مثل ؛

- فعالیت نسوان در راستای معدلت اقلیمی ؛

- فنآوری ها و بدعت.

نهضت ها و زعامت اناث

موضوعات فوق الاشعار از سوی بخش نسوان سازمان ملل متحد در همکاری تنگاتنگ با جامعهء مدنی، ایالات متحده مکسیک و جمهوری فرانسه مشخص و تعیین گردید. نوجوانان و زنان جوان در قلب امور محولهء هر یک از ائتلافات عملکرد جا خواهند داشت.

بتاریخ اول جولای سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۱ سرطان سال ۱۳۹۹ هجری شمسی)، نخستین فئهء شصت و پنج "قهرمان" ائتلافات عملکرد اعلان گردید – (https://publication.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/forum-generation-egalite-2021/article/forum-generation-egalite-annonce-des-leaders-des-coalitions-d-action-1-07-20). منظور، دول، سازمان های زنگرا و مدافع حقوق نسوان، سازمان های تحت رهبری جوانان، هویت ها و تشکیلات انسان دوستانه، دفاتر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی ای است که مبین یک تنوع بزرگ ندأهای زنان در سرتاسر جهان بشمار می آیند.

جمهوری فرانسه زمام قیادت یک ائتلاف عملکردی تحت عنوان "حق حاکمیت بر جسم خویش، صحت، حقوق جنسی و زایش مثل" را بدست خواهد گرفت، و جهت تأمین پیروزی این یوم موعود تاریخی،عمیم شرکای خویش را طی ماه های آینده بسیج خواهد نمود.

پیامدهای بحران صحی بر مساوات میان زنان و مردان کاملاً مشمول امور محولهء ائتلافات عملکرد مجتمع فوق الذکر است.

مجتمع نسل مساوات بیست سال بعد از تصویب تاریخی قطعنامهء شماره ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد درمورد نسوان، صلح، امنیت و زاد و ولد اجندآی نسوان، صلح و امنیت، یک نظم و ساختاری برای نسوان، صلح، امنیت و فعالیت بشردوستانه را نیز راه اندازی خواهد کرد. نظم و ساختار مزبور معهء شش ائتلاف عملکرد مجتمع نسل مساوات، تعاملات منظم و منسجم را تکمیل و ایجاد خواهد کرد.

جهت دریافت معلومات مزید درمورد ائتلافات عملکرد : https://forum.generationequality.org/fr/coalitions-daction
و همچنان نیز : https://onu-geneve.delegfrance.org/Forum-Generation-Egalite

تاریخ نشر 08/06/2021

قسمت بالایی صفحه