مجتمع سیاسی بسطح عالی : ۷ – ۱۶ جولای ۲۰۲۰ میلادی / ۱۷ – ۲۶ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

مجتمع سیاسی بسطح عالی یک سکوی مرکزی سازمان ملل متحد را برای پیگیری، ارزیابی و آروین اجندآی سال ۲۰۳۰ میلادی (سال ۱۴۰۹ هجری شمسی) در راستای انکشاف پایدار و اهداف انکشاف پایدار تشکیل می دهد. مجتمع معلی مذکور اشتراک کامل و عملی تمام دول عضو سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی را پیش بینی می کند.

مجتمع سیاسی بسطح عالی – (اچ.ال.پی.اف.)

در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۵ میلادی (ماه میزان سال ۱۳۹۴ هجری شمسی)، ۱۹۳ دولت عضو سازمان ملل متحد یک برنامهء انکشاف پایداری را تحت عنوان "اجندآی ۲۰۳۰" تا آستانهء سال ۲۰۳۰ میلادی (سال ۱۴۰۹ هجری شمسی) وضع و تصویب کردند. اجندآی فوق الذکر تمرکز بر مردمان، کرهء زمین، رفاه و آسایش، و صلح داشته، و علمبردار یک دیدگاه تغییر شکل و تبدیل جهان مان بذریعهء محو فقر و یک انتقال بصوب انکشاف دوامدار است. اجندآی مزبور بدور ۱۷ هدف انکشاف پایدار – (او.دی.دی.) می چرخد. این مقاصد، اهدافی از گرسنگی بدرجهء "صفر" گرفته تا اتخاذ و تعمیل تدابیری منوط به مبارزه علیه تغییرات اقلیمی، با گذار از امر تساوی جنسی را احتوا می کند.

اجلاس مجتمع سیاسی بسطح عالی – (اچ.ال.پی.اف.) درمورد انکشاف مستمر یک روز موعود بزرگ سازمان ملل متحد در راستای تطبیق اهداف انکشاف پایدار – (او.دی.دی.) توصیف می گردد، و به دول، جامعهء مدنی و شرکت ها فُرصت خاطرنشان نمودن بذل تقلاهای شان را در قبال تطبیق اهداف انکشاف پایدار – (او.دی.دی.)، و تبادل نظرات و مراودات دربارهء عملکردهای نیکو و مناسب عرضه می دارد.

امسال، جلسهء مجتمع سیاسی معلی درمورد انکشاف پایدار از تاریخ ۷ الی ۱۶ جولای ۲۰۲۰ میلادی (از ۱۷ تا ۲۶ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی) بطور مجازی دایر می گردد، و از تاریخ ۱۴ الی ۱۶ جولای ۲۰۲۰ میلادی (از ۲۴ تا ۲۶ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی) دربرگیرندهء یک حصهء وزارتی سه روزه است.

موضوع مجتمع سیاسی بسطح عالی – (اچ.ال.پی.اف.)، "فعالیت تسریع یافته و مسیرهای تغییر شکل و تبدیل : تعمیل دههء عملکرد و اجراآت برای انکشاف پایدار" است. مجتمع معلی فوق الذکر در برابر تأثیرات مخرب و تباه کن مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" که دهه ها ترقی را در بهبود حیات مردم تهدید می کند، برای جامعهء جهانی زمینهء تفکر و تعمق را دربارهء چگونگی ارائهء جواب موثر به مشمشه، و عمران مجدد بهتر جهت تسریع پیشرفت ها و ترسیم بهترین راه ها بسوی یک جهان بی عیب و سالم تر و عادلانه تر مهیا می کند.

جهت دریافت معلومات مزید : https://onu.delegfrance.org/La-France-au-Forum-politique-de-haut-niveau-de-juillet-2020

تاریخ نشر 25/04/2021

قسمت بالایی صفحه