مجامع فرانسوی زبان – "فرانکوفونی"

"از اقیانوس اطلس تا بحیرهء مدیترانه در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجر ی شمسی)"، عنوان مقاله ای است که درروزنامه فرانسوی"نیس مَتَن" بدست نشر سپرده شده است.

JPEG

"ناو بادی هِرمیون این بازساخته مشهور کشتی جنگی همنام و برگرفتهء قرن هژده میلادی (قرن دوازده هجری شمسی)، در اوآخرماه جنوری (اواسط ماه دلو)، قبل از آنکه بتاریخ ۱۶ جون (۲۶ جوزا) آینده به بندر اصلی اش در روشفور واقع منطقهء شَرانت – ماریتیم فرانسه برگشته و لنگر اندازد، یک سفر دریایی پرماجرا را از اقیانوس اطلس تا بحیرهء مدیترانه انجام خواهد داد. این سفر دریایی بواسطهء انجمن هِرمیون و سازمان بین المللی مجامع فرانسوی زبان – "فرانکوفونی" (او.ای.اف.) مشترکاً تنظیم شده است. بازساخته ناو بادی جنگی ای که مارکی دو لافاییت را در سال ۱۷۸۰ میلادی (۱۱۵۹ هجری شمسی) جهت امداد رسانی به شورشیان امریکایی علیه سلطهء انگلیس ها به قارهء امریکا انتقال داد، دوازده ایست دریایی را در سه کشور ذیل بسر خواهد رسانید : پرتگال، اسپانیه و مراکش. (...)

JPEG

برای انجام این عزیمت بحری، خدمه مربوطه کشتی هِرمیون بخصوص متشکل است از ۳۵۰ داوطلب وابسته به ۳۴ کشوری که عضو مجامع فرانسوی زبان اند، و طی مراحل مختلف سفربری این ملاحان رضاکار تعویض خواهند شد. خدمه متذکره در هر ایست دریایی، "کشتی آزادی" را به معرض دید و بازدید علاقه مندان و مردم محل قرار خواهند داد".

تاریخ نشر 28/12/2017

قسمت بالایی صفحه