"مثلث وایمار" – ملاقات ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه با همتایان آلمانی و پولندی اش (وایمار و برلین، ۲۸ – ۲۹ آگست ۲۰۱۶ / ۷ و ۸ سنبله ۱۳۹۵)

آقای ژان - مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، بمناسبت بیست پنجمین سالگرد "مثلث وایمار" یا مجمع مباحثه و همکاری میان کشورهای فرانسه، آلمان و پولند، بتاریخ ۲۸ و ۲۹ آگست ۲۰۱۶ (۷ و ۸ سنبله ۱۳۹۵) به آلمان عزیمت می نماید.

JPEG


آقای ژان – مارک ایرو و همتایان آلمانی و پولندی اش، آقایان فرانک – والتر شتانمایر و ویتولد وازیکوسکی، دیروز از سوی آقایان بودو رامولو، وزیر رئیس تورَنژ و ستیفن ولف، شاروال شهر، در وایمار پذیرایی شدند.

ذوات فوق الذکر در مورد موضوعات بزرگ مربوط به اخبار و احوال اروپا و جهان، و خاصتاً در بابت آغاز مجدد مسئله اتحادیهء اروپا، بحث و تبادل نظر می نمایند.

JPEG

هر سه وزیر در مراسم بیست پنجمین سالگرد "مثلث وایمار" اشتراک می ورزند. آنها با اشتراک کنندگان جوان برنامهء "اروپا ۲۰۳۰" شهر وایمار ملاقات نموده و با برندگان جایزهء گویتهِ ۲۰۱۶ که امسال عنوان آن "پناهنگی و فرهنگ" تعیین گردیده است، تبادل نظر خواهند نمود.

آقایان ایرو و وازیکوسکی بتاریخ ۲۹ آگست (۸ سنبله) حین افتتاح کنفرانس سالانهء سفرأی آلمان در برلین، در کنار آقای شتانمایر سخنرانی خواهند نمود.

PNG

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

تاریخ نشر 29/08/2016

قسمت بالایی صفحه