متن سخنرانی حاوی موقف جمهوری فرانسه حین انجام گفتمان عمومی - (۱۰ باب)

اجلاس چهل و سومین مقطع شورای حقوق بشر – انجام گفتمان عمومی تحت ۱۰ باب – متن سخنرانی حاوی موقف و موضع جمهوری فرانسه درعرصه – ژنیو، ۱۸ جون ۲۰۲۰ میلادی مصادف به ۲۹ جوزا ۱۳۹۹ هجری شمسی

PNG

"محترمه کمیشنر عالی،

جمهوری فرانسه خودرا شریک اعلامیهء اتحادیه اروپا می داند.

همکاری با سازمان ملل متحد در راستای حرمتگزاری به حقوق بشر، یک امر ضروری و الزامی محسوب می گردد.

جمهوری فرانسه کماکان ازبابت ارتکاب تعدی ها و نقض ها بر حقوق مدنی و سیاسی در دولت شاهی کامبوج از سال ۲۰۱۷ میلادی (سال ۱۳۹۶ هجری شمسی) بدینسو نگران و مضطرب است. جمهوری فرانسه نظر به تصویب اخیر "قانون مدیریت و رهبری کشور در حالت اضطرار"، تذکار می دهد که درچوکات یک حالت اضطراری و عاجل، و آنهم جهت تضمین اخشگزاری به حقوق بشر، اتخاذ تدابیر متوازن و محدود در زمان محتوم و الزامی است.

جمهوری فرانسه ازبابت استنزال و وخامت اوضاع و شرایط امنیتی در جمهوری اسلامی افغانستان مشوش و نگران است. جمهوری فرانسه جهت تسهیل آغاز مذاکرات بین الافغانی و یک روند صلح ادغامی، خواستار برقراری یک آتش بس کامل و مستمر است.

جمهوری فرانسه در منطقهء ساحل قارهء افریقا از مقامات می طلبد تا جهت تضمین یک مصیر دوامدار بصوب صلح و ثبات، مردمان آسیب پذیر را حفاظت و برضد معافیت عاملین تخطی ها و نقض های حقوق بشر و حق بین المللی امور بشردوستانه مبارزه نمایند.

در جمهوری سودان، گشایش چندین دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر - "اچ.سی.دی.اچ" در سرزمین، منجمله در منطقهء دارفور، باید در بذل تلاش های مقامات در راستای عمران یک جامعهء عادلانه، مردم سالار و فراگیر سهم گرفته و ممد واقع گردد.

جمهوری فرانسه در جمهوری گرجستان، از مقامات خود اعلام شده و نام نهاد مناطق گرجستانی جدایی طلب ابخازی و اوسِتی جنوبی می خواهد تا به آزادی آمد و شُد افراد و احاد میان اراضی تحت نظارت جدایی طلبان و سرزمین های تحت مراقبت جمهوری گرجستان احترام گذاشته، و به دسترسی انتظامات بین المللی محافظت از حقوق بشر تسهیل بخشیده، اجازت دهند.

از عطف توجه تان در زمینه مشکور و سپاسگزارم."

جهت دریافت معلومات مزید : https://onu-geneve.delegfrance.org/Intervention-de-la-France-lors-du-debat-general-Point-10#

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه