مبارزه علیه مرگ و میر مادران و کودکان : امداد جدید مالیِ AFD یا آژانس فرانسه برای انکشاف [fr]

آژانس فرانسه برای انکشاف در ماه دسامبر 2014 ( برج جدی 1393 ) مبلغ 45 ، 10 میلیون یورو را به نفع مبارزه علیه مرگ و میر مادران و اطفال به شبکهَ آغا خان اعطاَ نمود.

این امداد مالی، پلان عملیاتی تدوین یافته بوسیلهَ شبکه انکشافی آغا خان را l’AKDN (Aga Khan Development Network) برای سالیان 2015 – 2020 در سه ولایت بامیان، بغلان، بدخشان وهمچنان کابل حمایت خواهد نمود. .

اهداف این پلان عملیاتی صحت عبارتند از :

- تحکیم خدمات و نهادهای مختلف صحت،
- بهبودی فُرصت عرضهَ خدمات و کیفیت منابع بشری در بخش صحت،
- بهتر نمودن احتیاجات و ضروریات صحی، با بذل توجه خاص به جنسیت و تغذی،

پلان عملیاتی سالهای 2015 – 2020 مربوط به شبکهَ انکشافی آغا خان در مطابقت با سیاست و برنامهَ راهبردی بهداشتی افغانستان قرار دارد. کمک جدید مالی زمینه تقویتِ عملیات گذشته و برنامه های صحی در حال اجرآ را مساعد خواهد ساخت. عملیات مذکور را وزارت امور خارجه و توسعه بین المللی فرانسه و آژانس فرانسه برای انکشاف تمویل می نمایند. علاوتاً میان حکومت افغانستان، شبکهَ انکشافی آغا خان و بخش همکاری کشور کانادا یک توافقنامهَ مشارکت امضآ خواهد شد. بخش همکاری کشور کانادا نیز معاونیت تمویل دهی این پلان عملیات بهداشتی و آژانس فرانسه برای انکشاف، پیاده سازی پلان مزبور را در شش ماه اول سال 2015 بعهده دارند.

تاریخ نشر 26/01/2015

قسمت بالایی صفحه