مبارزه علیه قاچاق انسان ها و استثمار جنسی – تریبیون مشترک آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه و خانم مارگو والستروم، همتای سویدنی اش - (۸ مارچ ۲۰۱۹ / ۱۷ حوت ۱۳۹۷)

تریبیون مذکور راهبرد مشترک درمورد مبارزه علیه قاچاق انسان ها و استثمار جنسی را در قارهء اروپا و در جهان معرفی کرده، توضیح می دهد.

JPEG

جمهوری فرانسه و دولت شاهی سویدن بمناسبت گرامیداشت از روز بین المللی حقوق زنان، اکنون یک ابتکار دیپلوماتیک مشترک مبارزه علیه قاچاق انسان به مقاصد استثمار جنسی را روی دست گرفته، آغاز می کنند. ما به هدف مجادله و سرکوب پدیده های منحوس قاچاق انسان ها و تن فروشی در قارهء اروپا و در جهان، تصمیم گرفتیم تا یک راهبردی را درعرصه تدیون و آماده کنیم.

دولت شاهی سویدن یک راهکار خارجی به طرفداری زنان را تطبیق می کند، و جمهوری فرانسه بنوبهء خویش یک دیپلوماسی به نفع زنان را به پیش می برد. ما می خواهیم تا دوشا دوش هم پیش قراولان نبرد علیه قاچاق انسان ها باشیم. ما جهت پیش بُرد بذل چنین تلاش های عمده در راستای احقاق حقوق بشر، امیدواریم تا کشورهای دیگر به صف ما بپیوندند.

محققین واضحاً ارتباط موجود میان روسپیگری و قاچاق انسان ها را به اثبات رسانیدند. ارائه فقط یک رقم مبین این ارتباط است : در فاحشه خانه های بزرگ قارهء اروپا، حدوداً %۹۵ زنان اتباع کشورهای خارجی استند، و اکثریت شان را زنان اروپای شرقی و قارهء افریقا تشکیل می دهند.

چشم دیدها و شهادت های جمع آوری شده از فاحشه خانه های کشورهای اروپای غربی - این کشورهای که فحشا در آنجا جواز دارد- وحشتناک است. مطالعات ثابت می سازد که شاخص خطر رُشد حالت و علایم افسردگی پسا ضربات، در پدیدهء فحشا یا تن فروشی بُلندتر از زمان و حالت جنگ است.

بعضی از فعالان خواهان قانونی ساختن روسپیگری استند. این عمل پلید اگر قانونی باشد و یاخیر، همیشه سبب مجبوریت افراد آسیب پذیر به تن دادن به زندگی در شرایط غیرانسانی می گردد. جمهوری فرانسه و دولت شاهی سویدن بوضوح برضد تداول فحشا چون شغل و کسبی موقف گرفته اند. ما معتقدیم که به فحشا بایست دائماً به دیدهء استثمارآسیب پذیرترین شخص نگریسته شود، و نه هرگز به پنداشت انجام یک شغل و کاری. ما استفاده از اصطلاح "کار جنسی" را رد، و با موارد استعمال آن مقابله خواهیم کرد. (...)

هیچ انسانی خواب دست یازیدن به تن فروشی را نمی بیند. در قارهء اروپا و آنهم در قرن بیست و یکم میلادی، قربانیان قاچاق انسان متقبل وضعیت و شرایط شنیع زندگانی می گردند. ما دیگر نمی گذاریم که این حالت تداوم یابد.

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2019-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/lutte-contre-le-trafic-d-etres-humains-et-l-exploitation-sexuelle-tribune

تاریخ نشر 11/03/2019

قسمت بالایی صفحه