مبارزه علیه قاچاق انسان ها

فرانسه و امر مبارزه علیه قاچاق انسان ها

عملکردهای فرانسه

مبارزه با قاچاق و تجارت انسان ها یکی از اولویت های کاری جمهوری فرانسه را در قسمت حفظ و ارتقای حقوق بشر، و مجادله علیه جنایات تنظیم یافته تشکیل می دهد.

بسطح ملی، یک مأموریت بین الوزارتی جهت محافظت زنان از خشونت ها و مبارزه علیه قاچاق و خرید و فروش انسان ها در ماه جنوری ۲۰۱۳ میلادی (جدی/دلو ۱۳۹۱ هجری شمسی)، در راستای تقویه حفاظت قربانیان تجارت یا قاچاق انسان ها، ایجاد گردید.

حکومت فرانسه در ماه می ۲۰۱۴ میلادی (ثور/جوزا ۱۳۹۳ هجری شمسی) یک پلان عملکرد ملی علیه قاچاق انسان ها را که حاوی سه اولویت مبنی بر محافظت از قربانیان، ازبین بردن شبکه های وابسته با تجارت و قاچاق انسان ها و تطبیق یک سیاست عامه حاشیه ای در رابطه با معضل مذکور است، وضع و تصویب کرد. با تعمیل مصوبه قانون شماره ۲۰۱۶-۴۴۴ مورخ ۱۳ اپریل ۲۰۱۶ میلادی (۲۳ حمل ۱۳۹۵ هجری شمسی) درمورد تحکیم مبارزه برضد سیستم تن فروشی و در همراهی و امداد به خودفروشان، بستهء تمویل مالی ای به امور پیشگیری از فحاشی و همگامی اجتماعی و مسلکی با افراد درگیر تن فروشی و قربانیان تجارت و قاچاق انسان ها به مقاصد بهره کشی جنسی، تخصیص داده شد. (... )

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/lutte-contre-la-traite-des-etres-humains/

تاریخ نشر 31/07/2017

قسمت بالایی صفحه