مبارزه علیه دهشت افگنی –جلسهء وزرأی امور خارجه ائتلاف بین المللی علیه "داعش" (واشنگتُن، ۲۱ – ۲۲ مارچ ۲۰۱۷ / ۱ – ۲ حمل ۱۳۹۶)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه بتاریخ ۲۱ و ۲۲ مارچ ۲۰۱۷ (۱ و ۲ حمل ۱۳۹۶) در جلسهء وزرأی امور خارجه ائتلاف بین المللی علیه "داعش" در واشنگتُن اشتراک ورزید.

JPEG

وزرأی مذکورعقب نشینی "داعش" را در سوریه و عراق، علی الخصوص در شهر موصل، در جایی که نیروهای امنیتی عراق برخوردار از حمایهء قوه ائتلاف تهاجم و حملات را جهت آزادی این شهر به پیش می برند، تحت بحث و مداقه قرار دادند.

آقای ژان – مارک ایرو از شهامت نیروهای عراقی و همچنان از اعضای قواه مسلح مختلف ائتلاف که نیروهای عراقی را پشتیبانی می کنند، استقبال و ستایش نمود. نامبرده موثریت و کارآیی عملیات ائتلاف و ضرورت به پیگیری تلاش های مشترک ما در عرصهء پلان نظامی، بشردوستانه و در امر مبارزه برضد تبلیغات "داعش" را خاطر نشان ساخت. آقای ایرو یادآور شد که آزادی شهر رقه در سوریه یک اولویت محسوب می گردد.

JPEG

پایان دادن به وحشت و ظلم "داعش" نیز ایجاب پیروزی را در نبرد سیاسی می نماید. بدین منظور، وزرأی امور خارجه دربارهء ابزار رسیدن به راه حل‌های ضمیمه جهت غلبه بر دهشت افگنی بحث و گفتگو نمودند. آقای ژان – مارک ایرو بر پشتیبانی فرانسه از مأموریت وساطت به رهبری سازمان ملل متحد در سوریه جهت دستیابی به یک انتقال سیاسی بر مبنی خبرنامهء ژنیو و قطعنامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت تأکید مجدد ورزید. موصوف نیز وابستگی فرانسه را به پیگیری از تلاش‌های مقامات عراقی در راستای آشتی ملی تذکار داد.

آقای ژان – مارک ایرو در حاشیهء نشست ائتلاف، همتایان امارتی، اردنی، قطری، سعودی و ترکی خویش را درمورد مسئلهء سوریه گردهم آورد. در نشست مذکور اشتراک کنندگان حمایت تام شان را از سعی و کوشش آقای ستیفن دیمیستورا، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه دوباره تأیید نمودند. اشتراک کنندگان یک روز قبل از سرگیری مذاکرات در شهر ژنیو بتاریخ ۲۳ مارچ (۳ حمل)، شرایط و اوضاع ساحه و نتیجه عمومی جلسه مورخ ۱۴ و ۱۵ مارچ (۲۴ و ۲۵ حوت)آستانه را در فضایی که حملات رژیم رو به افزایش نهاده است، ارزیابی نمودند.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/actualites-et-evenements-lies-a-la-defense-et-la-securite/article/lutte-contre-le-terrorisme-reunion-des-ministres-des-affaires-etrangeres-de-la

تاریخ نشر 22/03/2017

قسمت بالایی صفحه