مبارزه علیه تغییر اقلیم

توافق و اجماع دانشمندان درمورد منشأی بشری تغییرات اقلیمی، بشمول تأثیرات این پدیده ای که از قبل بر زندگی انسان ها مشهود بوده و در آیندهء نزدیک بیشتر از پیش مشهود و آشکار خواهد بود، واضح و ساطع است. جهت پاسخدهی به این چالش، تمام کشورهای جهان در سال ۲۰۱۵ میلادی (سال ۱۳۹۴ هجری شمسی) حین اجلاس کنفرانس بین المللی درمورد اقلیم - "کوپ۲۱ -COP21 "، توافقنامهء پاریس را دربارهء اقلیم تصویب و توشیح نمودند.

توافقنامهء پاریس یک معاهده ای توصیف می گردد که چهارچوب چند جانبه جدید مبارزه علیه تغییرات اقلیمی را ایجاد کرده و تحت قیمومیت منشور عمومی سازمان ملل متحد درمورد تغییرات اقلیمی (سی.سی.ان.یو.سی.سی.) جامهءعمل می پوشد. توافقنامه متذکره بخصوص بذریعهء نظم های همکاری درعرصه های تمویل مالی، انتقال فنآوری و تقویت ظرفیت ها، راه را بسوی تحکیم تدریجی تعهدات به کاهش و قدرت تطابق تمامی کشورها با این پدیده می گشاید.

توافقنامهء پاریس که منبعد تطبیق و با اکثر طرزالعمل های اش وضع و تصویب شده است، باید کاملاً مرعی الاجرا گردد. در چنین جو و فضایی، مرحله بعدی بسیج بین المللی در اجلاس کنفرانس بین المللی درمورد اقلیم - "کوپ۲۶ - COP26" که در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی (ماه های عقرب/قوس سال ۱۴۰۰ هجری شمسی) واقع شهر گلاسگو برگزار می گردد، تبیین خواهد یافت.

جمهوری فرانسه، دولت شاهی بریتانیا و منشی عمومی سازمان ملل متحد، بخاطر اینکه بحران مرض واگیر کُرونا – "کووید-۱۹" و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن استعجالیت معضل تغییر اقلیم را تحت شعاع قرار ندهد، در مشارکت با جمهوری ایتالیا (منتظم مرحلهء مقدماتی کنفرانس بین المللی درمورد اقلیم - "کوپ۲۶ - COP26" و جمهوری شیلی (رئیس کنفرانس بین المللی درمورد اقلیم - "کوپ25 - COP25"، نشست عالی اهداف اقلیمی را بتاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی (۲۲ قوس ۱۳۹۹ هجری شمسی) برگزار نمودند.

اکنون، با گذشت پنج سال ازعقد توافقنامهء پاریس، طرفین ذیدخل قضیه و اما نیز فعالان غیر دولتی باید از این فُرصت دست داشته جهت تصعید اهداف شان در بخش تعهدات استفادهء مناسب و مطلوب نمایند. اولویت جمهوری فرانسه با تأکید بر فعالیت پخش کنندگان بزرگ گازهای گلخانه ای (کشورهای "جی.۲۰" یا بیست کشور صنعتی جهان) و با عون و مدد به آسیب پذیرترین کشورهای در حال انکشاف، مبتنی بر پیشرفت هرچه سریعتر ممکنه در این مرحله جدید است.

بروز شده در ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ میلادی (نیمهء اول ماه جدی سال ۱۳۹۹ هجری شمسی)

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat-et-environnement/la-lutte-contre-le-changement-climatique/

تاریخ نشر 10/01/2021

قسمت بالایی صفحه