مبارزه علیه تغییرات اقلیمی

وفاق و اجماع علمی درمورد منشأی بشری تغییرات اقلیمی که تأثیرات اش بر زندگی انسان ها از قبل مشهود بوده و در آیندهء قریب حتی بیشتر خواهد شد، به همگان واضح و ساطع است. در سال ۲۰۱۵ میلادی (سال ۱۳۹۴ هجری شمسی)، تمام ممالک جهان جهت پاسخ دهی به این چالش، در اجلاس کنفرانس "کوپ ۲۱ – COP 21" توافقنامهء پاریس را درمورد اقلیم وضع و تصویب کردند.

PNG

توافقنامهء پاریس یک معاهده ای است که چهارچوب چند جانبه جدیدی مبارزه علیه تغییر اقلیم را بوجود آورده و محتوای اش تحت منشور عمومی سازمان ملل متحد درمورد تغییرات اقلیمی تطبیق می گردد. توافقنامه متذکره مسیر را بسوی تحکیم و اضطلاع تدریجی تعهدات در قبال تقلیل و انطباق از سوی همه ممالک، و بخصوص از بهر ساخت و سازهای همکاری درعرصه های تمویل مالی، انتقال فنآوری ها و تقویت و مقدرت ظرفیت ها می گشاید.

توافقنامهء پاریس که منبعد با اکثر قواعد اجرایی مصوب خویش مرعی الاجرا می گردد، باید کاملاً تعمیل گردد. در چنین جو و فضایی، مرحلهء بعدی بسیج بین المللی در اجلاس کنفرانس "کوپ ۲۶ - COP 26" که در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی (ماه های عقرب/قوس سال ۱۴۰۰ هجری شمسی) در شهر گلاسگو برگزار می گردد، صورت خواهد پذیرفت.

بمنظور اینکه بحران مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" و پیامدهای اجتماعی – اقتصادی آن استعجالیت مسئلهء اقلیم را تحت شعاع خود نگرداند، کشورهای فرانسه، انگلستان و منشی عمومی سازمان ملل متحد در شراکت با ایتالیا (ناظم امور مقدماتی کنفرانس "کوپ ۲۶ - COP 26" و شیلی (رئیس کنفرانس "کوپ ۲۵ - COP 25"، بتاریخ ۱۲ دسامبر سال ۲۰۲۰ میلادی (۲۲ قوس سال ۱۳۹۹ هجری شمسی)، نشست عالی اهداف اقلیمی را تنظیم و تنسیق نمودند. گذشت پنج سال از عقد توافقنامهء پاریس باید فُرصت مروا و مناسبی برای طرفین ذیدخل مسئله، و اما نیز برای فعالان غیر دولتی در راستای تصعید اهداف شان از نظر تعهدات باشد. اولویت فرانسه با تأکید بر فعالیت پخش کنندگان بزرگ گازهای گلخانه ای (یعنی، گروه بیست کشور صنعتی جهان - جی.۲۰) و عون و مدد به آسیب پذیرترین کشورهای در حال انکشاف، پیشرفت هر چه سریعتر ممکنه در این مرحله جدید است.

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat-et-environnement/la-lutte-contre-les-changements-climatiques/

تاریخ نشر 28/04/2021

قسمت بالایی صفحه