مبارزه علیه بی نظمی اقلیم : لوران فابیوس در بیستمین کنفرانس مربوط به اقلیم اشتراک ورزید [fr]

لوران فابیوس وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی از تاریخ 9 دسامبر در کنفرانس اعضآی میثاق عمومی و بنیادین سازمان ملل متحد مربوط به تغییرات اقلیمی در لیمآ (پایتخت کشور پییرو) اشتراک ورزید.

آنچنانیکه آقای لوران فابیوس یادآور شد، سه شعار محور فعالیت فرانسه را تشکیل می دهد : حالت اضطراری، هدفمندی و امیدواری.

نخست در بارهء حالت اضطراری : زیرا تحلیل های علمی و مشاهدات عادی روزانه نشان می دهد که نابسامانی اقلیم در اثر افرآزات گازهای گلخانه ای وخیم تر گردیده است. سطح ابحار صعود می کند ؛ حرارت گرما رو به افزایش است و پدیده های حاد اقلیمی سیر تکثری می پیماید.

بعداً در قسمت هدفمند بودن : هدف نشست لیمآ عبارت است از آغاز تشخیص نکات اجماع نظر و تعریف نحوهَ مشترک جهت تعیین سهمیه های ملی هر کشور که باید آنها را طی سمستر اول سال جاری 2015 ارائه دهند.

بالاخره در بابت امید داشتن : زیرا در زمینه علی الخصوص اروپا، ایالات متحده امریکا و چین از قبل متعهد شده اند. جلسهَ لیمآ یک مرحله قاطعی بود برای رسیدن به یک توافق جهانی در راستای مبارزه علیه بی نظمی اقلیم که در پاریس موَرخ برج دسامبر 2015 ( COP21 ) انعقاد می یابد. آقای لوران فابیوس و اعضآی هیئت فرانسوی آمادگی کنفرانس مذکور را رسماً در لیمآ بتاریخ 12 دسامبر اعلام کردند.

فرانسه بسیج شده است تا گردهمایی "پاریس – اقلیم 2015" به پیروزی دست یابد. جلسه "پاریس - اقلیم 2015" بزرگترین کنفرانس دیپلوماتیکی خواهد بود که تا حال وهیچگاهی در فرانسه انسجام نیافته است.

جهت معلومات مزید :

-  Lima / COP20
-  Paris Climat 2015 (COP21)

تاریخ نشر 11/01/2015

قسمت بالایی صفحه