ماَموریت سفارت در محمود راقی [fr]

بتاریخ 16 نوامبر 2014 مصادف 25 عقرب 1393، سفیر فرانسه و آمر ثقل انکشاف در کاپیسا – سروبی، به محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا رفتند.
در جریان عزیمت والی آنها را بحضور پذیرفت. آمر ثقل توسعه و سفیرفرانسه با سران و ریش سفیدان بسا شوراهای قومی در مقر جدید ریاست صحت عامهَ ولایت ملاقات نموده و معئی والی اسناد فارغ التحصیلی سی تن از پرستاران اناثی که از همه ولسوالی ها آمده و دورهَ تعلیمات خودرا به اتمام رسانیده اند، تفویض نمودند. این بازدید به آنها زمینه ای مطرح ساختن بعضی پروژه های از قبل تطبیق شده در بخش صحت عامه (ساخت عمارتی که ریاست صحت عامه ولایت را در خود جا داده، شفاخانهَ ولسوالی نجراب، مرکز صحت پچغان، کار ترمیم و بسط شفاخانهَ ولسوالی الاسای، مرمت کاری شفاخانهَ ولایتی کاپیسا) و پروژه های مانند اعمار شفاخانهَ تگاب و انکشاف شفاخانهَ نوآباد را که آغاز کارشان در بهار آینده پیش بینی شده است، مساعد ساخت. این پروژه های مختلف در تفاهم با وزارت صحت عامه و با مقامات ولایتی که بوسیلهَ موسسهَ فرانسوی ( MRCA ) به منصهَ عمل درآورده شده است، در شرایط قناعت بخشی به پیش برده می شود. سفیر فرانسه بخصوص اهمیت زوایای تعلیمی را خاطر نشان نمود. اعطای اسناد فراغت التحصیل به 30 تن نرس زن بعد از ختم دورهَ تعلیمی شان (اختتام آموزش در ماه دسامبر 2013) و به 53 تن قابله، برعلاوه ای تعلیمات گوناگون انفرادی، بیانگر این امر است. موصوف در کاپیسا تعهد فرانسه را در ساحهَ صحت عامه آنچنانیکه پروژه های تگاب و نوآباد برآن گواه است و در بخش زیربناها با عملکرد مرحلهَ سوم برنامهَ برق رسانی، تاَیید نمود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه