ماَموریت ریاست عمومی گمرکات افغانستان در فرانسه [fr]

یک ماَموریت ریاست عمومی گمرکات افغانستان (رئیس عمومی و رئیس اطلاعات)، جهت مطالعهء اسالیب یا شیوه ها و نمونه های فرانسوی درعرصهء اداره جریان یا روند حرکات و مدیریت خطرات، به فرانسه عزیمت نمود.

JPEG - 42.3 kb
A la Direction nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières

در ریاست ملی استخبارات و تحقیقات گمرکات

نتیجه گیری ها از این ماَموریت، باید خاصتاً زمینهء تدوینِ تدابیراصلاحی آینده را در بخش گمرکات افغانستان مساعد سازد.

تاریخ نشر 21/06/2015

قسمت بالایی صفحه