ماَموریت دفاعی در کابل به مدد عملیه ای مسما به "گُل گندم فرانسه" [fr]

JPEG

از اول نوامبر مطابق 10 عقرب، ماَموریت نظامی سفارت فرانسه در کابل، کامپاین "گُل گندم فرانسه" را در افغانستان پیگیری می نماید.
"تشکیل ملی گُل گندم فرانسه" طی بیش از 85 سال، تحت ریاست وزارت مربوط به رزمندگان اسبق، در بهبودی زندگی روزانه ای چندین هزار رزمندگان اسبق و همچنان در بیدار ساختنِ شعور شهروندی نزد جوانترین افرادِ مملکت، سهم می گیرد. جهت اجرای این امر، ساختار ملی مذکور در طول جریان سال، خاصتاً با نزدیک شدن مراسم گرامیداشت وطن دوستی ای چون روز 8 می و روز 11 نوامبر، اعانه جمع آوری می کند. هر کمک کننده در بدل آن یک گُل آبی گندم طبیعی یا مصنوعی دریافت میدارد تا آنرا در لبهَ کرتی خود نصب کرده بتواند.
این اقدام، با نزدیک شدن مراسم یاد و بود 11 نوامبر که منبعد به همه ای کشته شدگانی راه فرانسه ارج می گذارد، حائز معنی نیرومندِ خاصی در کابل می شود. یک آبدهَ یاد و بودی از کشته شدگان در سفارت فرانسه اعمار شده است ؛ بر روی آن اسامی 89 سرباز فرانسوی که در افغانستان جان باخته اند، تسجیل گردیده است. با داشتن صدها مجروح که بعضی شان هنوز مرحله ای دشوار صحتیابی را می پیمایند، اسامی مزبور یاد آور باج پرداخته شده ای سنگین فرانسه در جنگ برای آزادی مردم افغانستان است.

تاریخ نشر 19/11/2014

قسمت بالایی صفحه