ماه اروپایی امنیت سایبری (اکتوبر ۲۰۱۸ / میزان-عقرب ۱۳۹۷)

فرانسه ده سال قبل از امروز، مسئلهء امنیت سایبری را در ردیف اولویت های ملی خویش قرار داد، و بدین ترتیب اقدام مذکور به شکل گیری یک الگوی امنیت سایبری و دفاع سایبری که اکنون حامل ثمرات اش است، انجامید.

JPEG

این الگو که بتازگی با طبع و نشر مورخ ماه فبروری (دلو/حوت) "جریدهء راهبردی دفاع سایبری" (http://www.sgdsn.gouv.fr/evenement/revue-strategique-de-cyberdefense/) مورد تأیید قرار گرفت، علی الخصوص بر یک اصل نمادین استوار است : فقط یک پاسخ همگانی به خطرات و تهدیدات سایبری، زمینهء رُشد یک جامعهء دیجیتالی پایدار و قابل اعتماد را فراهم کرده می تواند. فرانسه در برابر بذل این تلاش های لزوماً اروپایی، در صحنه بین المللی از یک فضای سایبری مطمئن، ثابت و باز دفاع می کند.

جهت اخذ و مطالعهء خلص مقاله مان، در اینجا کلیک کنید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/cybersecurite/article/la-france-et-la-cybersecurite

ماه اروپایی امنیت سایبری یا (او.سی.اس.ام.) که از سوی آژانس ملی امنیت نظم های اطلاعات – (ای.ان.اس.اس.آی.) در سرزمین فرانسه هماهنگی می شود، یک رویداد اروپایی آگهی دهی است که همه ساله در ماه اکتوبر (ماه های میزان/عقرب) با حمایت و همکاری آژانس اروپایی مسئول تأمین امنیت شبکه ها و اطلاعات – (او.ان.آی.اس.ای.) دایر می گردد.

در ماه اکتوبر (ماه های میزان/عقرب) سال جاری، جهت درمیان گذاشتن پر سر و صدای چالش های که انتقال دیجیتالی بوجود آورده است، کارزارهای آگهی دهی درمورد امنیت دیجیتال در بیش از دستکم بیست کشور جهان تدویر می یابد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/actualites-et-evenements-lies-a-la-defense-et-la-securite/2018/article/mois-europeen-de-la-cybersecurite-10-18

تاریخ نشر 16/10/2018

قسمت بالایی صفحه