ماموریت یک مامور پارلمان فرانسه در کابل [fr]

در چوکات فعالیتهای برنامه همکاری فرانسه در افغانستان در قبال حمایت از پارلمان افغانستان، آقای کریستوف لوسکوت مامور پارلمان فرانسه و مسوول بخش اداری و روابط اجتماعی پارلمان فرانسه برای مدت 5 روز یعنی از تاریخ 1 الی 5 فبروری 2014 به کابل آمده بود.
در همکاری با آقای گیلان پواسونییر کارشناس تخنیکی بین المللی که با پارلمان افغانستان کار مینماید مهمان متذکره برای مدت دو روز طی سیمینار راجع به مهارتهای مدیریت منابع بشری مختص به موارد اداری پارلمان معلومات ارائه نمود.
در سیمینار متذکره کارمندان ریاست های منابع بشری ولسی جرگه و مشرانو جرگه و دو مدیر ذیدخل آقای اوریا و آقای حسینی اشتراک ورزیدند.
آقای کریستوف لوسکوت در جریان سه روز اول کاری اش با اشتراک کننده گان در دفاتر شان ملاقات نمود تا زمینه تبادل تجارب مساعد گردد و تعداد از تخنیکهای مدیریت منابع بشری قابل انتقال به افغانستان را با آنها شریک ساخت.
این ماموریت در مسلکی سازی امور اداری پارلمان افغانستان کارگر واقع گردید و همه روز برای وکلا و سناتوران افغان مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه