ماموریت گزارشگر بشری در ولایت غور [fr]

گزارشگر بشری به شهر (چغچران) فیروزکوه مرکز ولایت مرکزی غور رفت تا با دو انجو یا موسسه همکار در زمینه مرعی الاجرا درآوردن پروژه های مصونیت غذایی که بوسیلهً کمیته بین الوزارتی کمک غذایی یا "سی.آی.ای.ای"، افغانید و "آی.سی.اف" تمویل می شود، ملاقات کند و واقعیت ساحه را خوبتر ارزیابی نماید.
مجصور در میان ولایات غرب (هرات و بادغیس)، شمال (فاریاب و سرپُل) و جنوب (هلمند و فراه) افغانستان، غور یکی از فقیرترین ولایات افغانستان محسوب می شود. این ولایت با داشتن اراضی اُخرایی و بایر حدودآ 000 792 نفر نفوس دارد. مناظر جلگه های مرتفع را دارا می باشد. سرک ها اندک است و کوه هایش غور را مبدل به یکی غیر قابل دسترس ترین منطقهً افغانستان ساخته است. مردم غور که دو ثلث شان از زراعت معیشت می کنند، بطور مزمن با خشکسالی ها مواجه اند. خشکسالی در ماه جون 2013، توجه فعالان بشری و تمویل دهندگان منجمله سفارت فرانسه را بسیج ساخت. سفارت مذکور تصمیم گرفت که افغانید و "ای.سی.اف" را در سالهای 2013 و 2014 پشتیبانی نماید. حمایت فرانسه، اجازه تحکیم مصونیت غذایی به آسیب پذیرترین مردم (2100 خانوار) بذریعهً فعالیت های پول در مقابل کار و احیآیی بیش از پنجاه زیر ساختار اشتراکی را داد.
یک ملاقات با تیم های ساحوی هر دو انجو یا موسسه و با مردم بهره مند شده از امداد، اجازه داد تا تاثیرگذاری و ارزیابی عملی شدن پروژه ها را تصدیق کند. جایگیر شده از دیر زمانی و در مقابل صعود شورش و تنشهای اجتماعی، همکاران ما برنامه های خودرا حفظ کرده تا ضروریات بشری ولایت دورافتاده غور لاجواب نماند. موجودیت متوسط المدت شان می خواهد خلای بوجود آمده از رفتن انجوها یا موسسات مواجه شده با ناامنی را پُر نماید.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه