ماموریت "مرکز جستجوی ژیولوژیک و معادن" در افغانستان

از تاريخ 8 الي 12 اكتوبر، دفتر ما از يك هئيت "مرکز جستجوی ‍ژيولوژيك و معادن" ﭙذيرائي نمود. هدف اين بازديد اول هئيت از يك طرف بحث و تعين چارچوب و اهداف همكاري با شعبه ژيولوژيك افغانستان و از طرف ديگر ملاقات با مقامات و مسولين همكاري تخنيكي بين المللي در راستاي زمين شناسي و معادن بود.

اين ماموريت در يك فضاي خوب و سازنده ﺴﭙري گرديد. شركا ( ﭘارتنر هاي) افغاني ما از وزارت معادن و شعبه ژيولوژي ( سروي ژيولوژي افغانستان) عزم و اراده واقعي در عرصه همكاري از خود نشان دادند.
به ادامه تبادل نظريات همراه با وزير معادن، اقاي شهراني، محور هاي متعدد همكاري تعين و روز بعد با شركاي افغان ما و با مشورت با متصديان اروﭘـايي و هندي دقيق تر گرديد.
BRGM واضحآ علاقمند است حمايت خود را از طريق انتقال قابليت ها به « شعبه ژيولوژي افغانستان» در قدم اول روي محور هاي ذيل ﭙيشنهاد نمايد:
I.مرور و بازنگري نقشه هاي ژيولوژيك سابقه (فرانسويان،‌روسها و آلمان ها) با بهره برداري ويژه از امكانات تصوير برداري از قمر مصنوعي.
II.همكاري در راستاي ايجاد ميكانيزم تامين كيفيت براي لابراتوار هاي ژيوشيمي، معدن شناسي و احجار شناسي جهت نزديك شدن به معيار هاي بين المللي.
III.طرح يك سيستم مديريت آرشيف هاي ژيولوژيك شعبه ژيولوژي افغانستان.
IV.انكشاف يك ميتود تفحص ژيوشيمي جهت تشخيص علايم معادن به شكل تكميلي با كارتوگرافي ژيولوژي.
با در نظر داشت مبالغ و نوعيت تعهدات در نظر گرفته شده توسط وزارت امور خارجه، اولويت بندي فعاليت ها ضروري خواهد بود، در حاليكه همكاري عملي قبل از ختم سال 2012 آغاز شده ميتواند.
همزمان، مباحثات روي تمويل برنامه هاي مكمله احتمالي جهت انكشاف سكتور ژيولوژي و معادن با مسولين بانك جهاني در افغانستان آغاز گرديده است.

چند تصوير از بازديد اين هئيت

JPEG - 51.1 kb
© Bruno Martel-Jantin
JPEG - 38.2 kb
© Bruno Martel-Jantin
JPEG - 47.4 kb
© Bruno Martel-Jantin
JPEG - 59.3 kb
© Wolfram Klopmann
JPEG - 61.5 kb
© Bruno Martel-Jantin

تاریخ نشر 06/11/2012

قسمت بالایی صفحه