ماموریت سفارت فرانسه در ولسوالی استالف [fr]


به تاریخ 22 اپریل یک گروپ کاری سفارت فرانسه از ولسوالی استالف در 47 کیلومتری شمال کابل بازدید نمود. اعضای گروپ سفارت با ولسوال استالف ملاقات نمودند و از 4 مکتب از جمله 9 باب مکتب که توسط انجمن "دره افغانستان" اعمار گردیده بودند بازدید به عمل آوردند. این انجمن فرانسوی از سال 1980 بدینسو در بخش توسعه تعلیم و تربیه فعالیت دارد.
این بازدید در همراهی با آقای حشمت فیروز معاون انجمن متذکره که باشنده اصلی این ولسوالی میباشد انجام شد که زمینه استقبال گرم از سهمگیری موسسه "دره" در بهبود وضعیت تعلیم و تربیه در ولسوالی استالف را مساعد ساخت.
مکاتب متذکره بین سالهای 2002 الی 2009 اعمار گردیده و امروز گنجایش 400 الی 620 شاگرد اناث و ذکور را دارد. انجمن "دره" نه تنها تمویل ساختمان (تعمییرات، تهیه مواد درسی، میز، چوکی، تخته و تباشیر) بلکه پرداخت هزینه ترانسپورت برای معلمین اناث که در کابل سکونت دارند و برای اجرای وظیفه شان چندین ساعت منزل مینمایند، به عهده دارد.
علی الرغم کاستی هایکه موسسه "دره افغاستان" با آن دست و پنجه نرم میکند (نبود برق یا دسترسی به انترنت)، فعالیت در حال جریان آن زمینه حاضر شدن معلمین اناث در ولسوالی استالف را مساعد ساخته و از ارائه دروس مداوم برای دختران جوان اطمینان میدهد.
همانند انجمن ها و موسسات غیر دولتی فرانسوی دیگر که در بخش توسعه تعلیم و تربیه در افغانستان کار مینمایند (ملالی، افغانستان آزاد، افغانستان فردا، افران، مادران برای صلح) ؛ موسسه "دره" نیز توانست از حمایت وزارت امور خارجه و توسعه بین المللی کشور فرانسه مستفید گردد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه