مالی – حمله بر یک گزمهء "مینوسما" (مأموریت چند بُعدی استقرار ثبات ادغامی سازمان ملل متحد در مالی) (۲۳ می ۲۰۱۷ / ۲ جوزا ۱۳۹۶)

فرانسه حمله روز سه شنبه ۲۳ می (۲ جوزا) بر گزمه مربوط به "مینوسما" (مأموریت چند بُعدی استقرار ثبات ادغامی سازمان ملل متحد در مالی) نزدیک منطقهء اگلهوک را که منجر به کشته شدن دو کلاه آبی پوش چادی و جراحت برداشتن یک تن دیگر گردید، محکوم می کند.

ما مراتب تسلیت و غمشریکی مان را به خانواده های قربانیان و همچنان به مقامات کشور چاد تقدیم می داریم.

فرانسه از عملکرد "مینوسما" (مأموریت چند بُعدی استقرار ثبات ادغامی سازمان ملل متحد در مالی) در راستای ثبات کشور مالی و محافظت از افراد ملکی حمایت تام خویش را مجدداً یادآور می گردد.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mali/evenements/article/mali-attaque-contre-une-patrouille-de-la-minusma-23-05-17

تاریخ نشر 28/05/2017

قسمت بالایی صفحه