مالی – استقرار تمامی مقامات موقت (۲۰ اپریل ۲۰۱۷ / ۳۱ حمل ۱۳۹۶)

فرانسه از جابجایی مقامات موقت و سرپرستی که مسئولیت مدیریت پنج منطقهء شمال کشور مالی را بدوش دارند، استقبال می کند. این مأمول، بتاریخ ۲۰ اپریل (۳۱ حمل) با استقرار مقامات در شهرهای تاودِنی و تومبوکتو خاتمه یافت.

فرانسه مراتب تبریکات خویش را به همه جوانب درگیر، بخاطر انجام واقعی سازش و مصالحه در این راستا، تقدیم می دارد.

وظیفه و تعامل مقامات مذکور منبعد جوابدهی سریع به ضروریات و نیازمندی های اساسی مردم توأم با پشتیبانی دولت است.

ما جمیع طرفین ذیدخل قضیه را به ادامه همکاری فعالانه جهت تحکیم دست آوردهای روند صلح، خاصتاً با تطبیق چهارچوب قانونی پیش بینی شده در توافقنامهء الجزایر، تشویق و ترغیب می نماییم.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mali/evenements/article/mali-installation-de-l-ensemble-des-autorites-interimaires-20-04-17

تاریخ نشر 24/04/2017

قسمت بالایی صفحه