مالدیف – قتل یمین رشید بلاگر مالدیفی (۲۳ اپریل ۲۰۱۷ / ۳ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه قتل بزدلانه مورخ ۲۳ اپریل (۳ ثور) یمین رشید، بلاگر مالدیفی، مدافع آزادی بیان و تساهل دینی را در مالیِ محکوم می کند.

ما مراتب تسلیت و همدردی مان را به خانوادهء موصوف تقدیم می داریم و از مقامات مالدیف می خواهیم تا به این عمل شنیع وضاحت و شفافیت جامع دهند.

فرانسه وابستگی و پابندی خویش را به رعایت حقوق اساسی و آزادی بیان مجدداً یادآور می شود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/maldives/evenements/article/maldives-assassinat-du-blogueur-yameen-rasheed-23-04-17

تاریخ نشر 25/04/2017

قسمت بالایی صفحه