مأموریت یک روان شناس وزارت امور خارجه در کابل [fr]

آقای دَمییَن دولوز – مارتینو روان شناس در وزارت امور خارجه، از تاریخ ۱۷ الی ۲۱ جنوری ۲۰۱۶ (از ۲۷ جدی تا اول دلو ۱۳۹۴) مأموریتی را در کابل بسر رسانید.

از چند سالی بدینسو، ریاست منابع بشری وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه می تواند بر قابلیت های دو روان شناس اتکأ و حساب نماید.

به ذوات فوق در صورت لزوم دید به شرایط انفرادی مراجعه می شود، مگر این روان شناسان نیز خدمات عمومی تر مشوره دهی را بخصوص در رابطه با شرایط و اوضاع زندگی کارمندان استخدام داشته در داخل شبکهء دیپلوماتیک و قونسلی فرانسه، انجام می دهند و ایشان با نظرداشت این تعریف از امور، توجه خاصی به پُست های به اصطلاح حساسی چون کابل و غیره که از چندین جهت شرایط کار وآسایش در آن ساحات حالت استثنأیی را بخود اختیار کرده است، مبذول می دارند.

JPEG

طی اقامت اش، آقای دولوز – مارتینو که قبلاً در اخیر سال ۲۰۱۳ به کابل آمده بود، موفق گردید تا شخصأ با تقربیأ همه کارمندان فرانسوی تبار خارج از اوطان شان مفاهمه کند و برعلاوه، نامبرده جلسه ای را با جمع کارکنان افغان سفارت دایر نمود. روان شناس وزارت امور خارجه، درچوکات مأموریت اش از تمام محلات کار و بودباش بازدید بعمل آورد و با همکارانی که در داخل سفارت اتحادیهء اروپا اجرای وظیفه می نمایند، ملاقات کرد. بازدید مذکور جهت مقایسه نمودن معضلات موجود در یک نهاد مشابه و آگاهی یابی از راه حل های عملی شده در زمینه، صورت پذیرفت.

تاریخ نشر 01/02/2016

قسمت بالایی صفحه