مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان –"یوناما" شایسته برخورداری از تعهد تام شورای امنیت ملل متحد است. [fr]

تجدید دورهء خدمت مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان – "یوناما" – توضیحات خانم آن گِگِن، معاونهء نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد درمورد آرأی اعلام شده، شورای امنیت – ۱۵ مارچ ۲۰۱۹ / ۲۴ حوت ۱۳۹۷

JPEG

"من بنام ملت فرانسه، مراتب تسلیت، همدردی و اندوه عمیق مان را به خانواده های قربانیان جنایات دهشت افگنانه ذمیم در مساجد کریستچرچ و به مردم زیلاند جدید مجدداً ابراز می دارم. جمهوری فرانسه در چنین آزمونی درکنار دولت شاهی پارلمانی زیلاند جدید می ایستد.

جمهوری فرانسه حین تدویر جلسه عام مورخ ۱۱ مارچ (۲۰ حوت) تذکار داد که در چنین دوره خطیر و حساسی برای سرنوشت افغانستان، به اتحاد شرکای بین المللی و به وفاق شورای مذکور در امر مدد وحمایت از افغانستان اهمیت خاصی قائل است. ما مجدداً گفتیم که جهت پشتیبانی از قوس خط السیر افغانستان بصوب صلح، ثبات، مردم سالاری و رُشد اقتصادی و اجتماعی، تا به کدام حدود و ثغوری باید بیش از هر زمانی دیگری متحد و متفق باقی بمانیم.

جمهوری فِدِرال آلمان و جمهوری اندونیزیا تلاش های قابل تمجید و تحسینی را در قبال تجدید دورهء خدمت مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان –"یوناما" بدیهاً با رعایت قناعت بخش بنیاد و اساسات آن، مبذول داشتند. ولی، ما بخاطر تفاوت مواضع میان بعضی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بالای مسائلی که با چهارچوب مأموریت هیئت معاونت –"یوناما" ربط مستقیمی ندارد و نظر به مقررات منشور این سازمان جهانی مستقیماً داخل حیطه مسئولیت این شورا نمی گردد - و این وضع نهایتاً ما را وادار به تصویب تجدید تخنیکی فقط برای مدت شش ماه گردانید، ابراز تأسف و تلهف می نماییم. آنچه در زمینه مربوط به موقف جمهوری فرانسه می گردد، قابل یادآهانی است که ما نمی بایست چنین علامه و اشاره ای را به مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان - "یوناما" می فرستادیم، و این تعامل نباید به هیچ وجهی به یک قضیه اسبق و مزمنی مبدل گردد.

ما امیدواریم که از این معیاد برای گذشت از اختلافات دوجانبه و حل و فصل آنها، و تمرکز دوباره برکُنه اصول دورهء وظیفوی مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان – "یوناما" بوجه احسن استفاده بعمل آید. یعنی وظایف اصلی آتی مأموریت مذ کور : ۱- حمایت از تلاش ها در راستای تأمین صلح ؛ ۲- آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ؛ ۳- هماهنگی امداد به انکشاف و تعاون انسان دوستانه ؛ و ۴- ارتقای حقوق بشر، و بخصوص حقوق زنان. ما آرزومندیم که مذاکرات درعرصه به اسرع وقت ممکنه از سرگرفته شده، و بگونهء شفاف و ادغامی هدایت و رهنمونی گردد.

سازمان ملل متحد در "دههء تغییر و تحول"، یک نقش عمده ای همسویی و همگرایی را با کشور افغانستان ایفا می کند. مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان – "یوناما" بسان دفاتر عدیده ملل متحد موجود در این سرزمین، روزانه در شرایط دشواری امور چشمگیری را به پیش برده، بسر می رساند، و از اینرو شایان کسب تعهد کامل شورای امنیت است.

از عطف توجه تان ممنون و سپاسگزارم."

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه