"مأموریت های باستانشناسی فرانسه" : فعالان کلیدی همکاری علمی بین المللی"

منازعات مسلحانه، چور و چپاول ها، تخریب ها به مرور زمان و بواسطهء بشر، و همچنان نیز آفات طبیعی همه پدیده های اند که تعداد کثیر ساحات باستانی پنچ قاره را تهدید می کنند. با در نظرداشت این واقعیت، نجات، تحفظ و شناخت هر چه عمیقتر این میراث جهانی یک امر الزامی محسوب می گردد.

وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه از ۷۰ سال بدینسو در این راستا متعهد بوده، کیفیت عالی و استمرار تحقیقات را تأمین نموده و متواتر حمایت اش را از همگامی با تیم های ساحوی در سراسر جهان تجدید می کند. بمناسبت هفتادمین سالروز کمیسیون کاوش ها و کنفرانس بین المللی ابوظبی درمورد میراث تاریخی درمعرض نابودی که از تاریخ ۲ الی ۳ دسامبر ۲۰۱۶ (از ۱۲ الی ۱۳ قوس ۱۳۹۵) از سوی کشور فرانسه مشترکاً ریاست گردید، خواستیم تا این تعهد را وضاحت داده و دست آوردهای سال ها فعالیت مردان و زنانی فعالانه سهیم در مأموریت های ساحوی را با شما شریک سازیم.

هر روز جمعه طی ۷ هفته، تعاملات و اهداف مأموریت های باستانشناسی فرانسه را دریابید : به عبارت دیگر، انتقال آموزه ها و مهارت ها میان شرکا، آموزش دهی محققین جوان، تمویل فرانسه به تخنیک های پیشرفته، و همچنان نیز توانمندی مطابقت مأموریت ها در مقابل چالش های جدید جهان معاصر برای نگه داشت محلات واقع در مناطق بحرانی و احیأی مجدد آنها در مرحلهء پسا جنگ. کارزار نیز به موضوع سهم مأموریت های فرانسه در اکتشافات عمده ای چون انسان تومایی در چاد یا به مأموریت های بنیادینی مانند آنکور در کامبوج یا پِترا در اردن می پردازد

دیپلوماسی و باستانشناسی : ترتیبات بی نظیر – یک رابطهء تاریخی

از همان اواسط قرن نُزدهم میلادی، تعلقات تنگاتنگی بین عملکرد باستانشناسی با دیپلوماسی بوجود می آید، و فرانسه یکی از مخترعین این رشته است. علایق دیپلومات ها به علم باستانشناسی از سال ۱۸۴۳ میلادی مصادف به (۱۲۲۲ هجری شمسی)، زمانیکه پول – اِمیل بوتا و ویکتور پلاس قونسل های فرانسه در شهر موصل محل تاریخی خورس آباد را کشف نمودند، تبارز می کند. در سال ۱۸۷۷ میلادی مطابق به (۱۲۵۶ هجری شمسی) اینبار اِرنِست دو سارزِک، قونسل فرانسه در شهر بصره، تمدن عصر سامری ها را در محلی بنام تِلو به جهانیان آشکار ساخت.

این روند تاریخی تا فردای جنگ دوم جهانی پیگیری گردید و بالاخره پیوند مذکور در اثر کار و نظارت جنرال دو گول و باستانشناس هانری سَیریگ، منجر به ایجاد کمیسیون مشورتی تحقیقات باستانشناسی فرانسه در خارج و "کمیسیون حفریات" شد.

این نهاد بهترین متخصصین ماحول جغرافیایی و دوران تاریخی مربوطه را جهت ارزیابی سالانه کیفیت علمی رویکارهای تحقیقاتی و ارائهء پیشنهادات در قبال سمت و سو دهی بزرگ علمی که در خارج باید دنبال گردد، با هم یکجا می سازد. بدینگونه در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی)، ۱۶۰ مأموریت در پنج قاره تمویل مالی گردید، که از آنجمله ۱۲ رویکار تحت نظر باستانشناسان جوان رهبری می شود، و این تحول بازگوی تجدید نسل در اعضای تیم ها است.

مأموریت های اعزامی در بیش از ۷۰ کشور شریک در سراسر جهان، باعث ایجاد همکاری تند و فعال علمی و در ساحهء تحصیلات عالی، بذریعهء اعطأی بورس ها، بوجود آوردن یک شبکهء تحقیقات بین المللی و ادغام تعداد کثیر محققین محلی در حفریات می گردد. تیم های کثیرالرشته ای و بین المللی متعهد در تحقیقات مشترک ساحوی، در سراسر جهان عرض اندام می نمایند.

باستانشناسی فرانسه برخوردار از شناخت و احترام بین المللی بخاطر کیفیت تولیدات اش، ظرفیت نوآوری اش و اما نیز برای مساعد ساختن زمینهء گفتمان با کشورهای میزبان، منحیث یک کارت دیپلوماتیک بخصوص کارآ و موثر در چنین فضای جهان شمولی تبادلات و درمعرض خطر قرار گرفتن روزافزون اماکن والای تمدن بوسیلهء انسان ها و هم اقلیم، قلمداد می گردد. باستانشناسی فرانسه با خلق شراکت ها و تفاهم در ساحه و طی زمان، ماورای تحولات سیاسی کشور میزبان، گاهی فُرصت حفظ و گشایش مجدد گفتگو را فراهم می سازد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/archeologie-sciences-humaines-et-sociales/les-missions-archeologiques-francaises-des-acteurs-cles-de-la-cooperation/

تاریخ نشر 29/12/2016

قسمت بالایی صفحه